Ælnoth. Arbejdsgruppens forslag til videreførelse

ÆLNOTH
Arbejdsgruppen for Ælnoths videreførelse

F O R S L A G

På Ælnoths generalforsamling den 23.II.2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som inden tre måneder skal fremlægge et forslag til, hvordan Ælnoth kan videreføres. Forslaget skal fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling så snart som muligt. Arbejdsgruppen kom til at bestå af: Helge Clausen, George Indruszewski og Sebastian Olden-Jørgensen.

Baggrund
I november 2018 – januar 2019 fandt der nogle drøftelser om Ælnoth sted: Jørgen Nybo Rasmussen afholdt på eget initiativ et møde den 8.XII. og udsendte 14. s.m. et referat af mødet. Helge Clausen skrev et notat den 11.I. og Asbjørn Nordam et den 17.II.

På baggrund af dette materiale ser det ud til, at der blandt dem, der har ytret sig, er enighed om flg.:

1. Der bør i Danmark fortsat være et forum for katolsk historie.
2. Ælnoths struktur som en klassisk forening er ikke længere tidssvarende, idet yngre (under 60 år?) ikke er tiltrukket af denne form.

Man bør også tage flg. i betragtning:

1. Deltagelsen i medlemsmøderne, generalforsamlingerne og ekskursionerne er ikke særlig høj og har en faldende tendens: Generalforsamling 2015: 15. 2016: 11. 2017: 13. 2018: 11. Medlemsmøder 2015: 15, 20, 16, 10. 2016: 11, 18, 10, 10. 2017: 13, 12. 2018: 11, 5 (De første tal for hvert år er identiske med antal deltagere i den forudgående generalforsamling).
2. Medlemstallet er faldet kraftigt de seneste år (tallene gælder ultimo de pågældende år): 2014: 66, 2015: 46, 2016: 44. 2017: 42. 2018: 36.
3. Det har i de senere år været vanskeligt at finde nye medlemmer til bestyrelsen, når det har været nødvendigt. Der har været en forholdsmæssig stor udskiftning i bestyrelsen.
4. Ælnoths økonomi er god: Ultimo 2018 var der en formue på kr. 30.524,19. Denne formue er til dels blevet oparbejdet gennem årene pga. salg af numre af skriftserien.

Ved generalforsamlingen i Ælnoth den 23.II.2019 blev det bl.a. nævnt, at mindre foreninger i Danmark går en vanskelig tid i møde: Der har allerede i nogle år været stigende lovkrav om kontrolforanstaltninger til imødegåelse af hvidvask af penge og anden økonomisk kriminalitet. Mange banker har høje gebyrer for foreningskonti og skal kontrollere, hvem en bestyrelse består af. Dette medfører bl.a. krav om fremvisning af et regulært generalforsamlingsreferat, hvoraf det fremgår, hvem der er valgt til bestyrelsen, regler for tegningsret og CPR-numre for alle bestyrelsesmedlemmer, som også skal møde op i banken for at legitimere sig med billedlegitimation. Ælnoth har bl.a. af denne årsag siden 28.II.2013 været registreret i Erhvervsstyrelsen som forening (CVR-nr.: 34773793).

Forslag
På denne baggrund er det nærliggende, at Ælnoth opgiver sin status som forening, idet de nuværende og kommende krav yderligere vil gøre det vanskeligt at besætte de fire poster i bestyrelsen. Dette kan kun ske, hvis Ælnoth nedlægges. I så fald skal dens værdier ifølge Statutternes § 16 tilfalde Bispedømmet og dens papirer skal indgå i Katolsk Historisk Arkiv.

Dette behøver ikke at betyde, at Ælnoths virksomhed ophører. Ved to kommende ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldt uafhængigt af hinanden (jf. Statutternes § 11) foreslås det at oprette en arbejdsgruppe med et lignende navn (f.eks. Ælnoth – katolsk historisk netværk), ledet af en styringsgruppe på tre personer. Styringsgruppens medlemmer vælges på et årligt møde for 3 år ad gangen. Hvis det årlige møde ikke kan afholdes, når der skal vælges medlemmer til styringsgruppen, udpeges de af bestyrelsen for Sankt Andreas Bibliotek (SAB) og Katolsk Historisk Arkiv (KHA). Denne Ælnoth-arbejdsgruppe knyttes til KHA, sådan som det også var tilfældet i 1978, da Ælnoth blev grundlagt. De nuværende statutter stammer fra 1994, hvor foreningsstrukturen blev indført.

Den 23.III.2019 har bestyrelsen for SAB og KHA i princippet godkendt planen om at associere Ælnoth med KHA. Under en samtale med Helge Clausen den 6.IV.2019 har biskoppen givet sit samtykke til, at planen kan realiseres.

En tilknytning til KHA kan have visse fordele både for et restruktureret Ælnoth og KHA:

– Ælnoths formue på godt 30.000 kr. overføres til en særlig bankkonto under SAB, som styringsgruppen har råderet over. Der vil også i fremtiden være indtægter (medlemsgebyrer, mødeindtægter, salg af publikationer) og udgifter (mødeudgifter, trykning, forsendelse). Der træffes en aftale mellem styringsgruppen for Ælnoth og bestyrelsen for SAB og KHA om, at denne kontos indestående altid skal være positivt, og hvis det overstiger et bestemt beløb, vil det overskydende beløb blive overført som indtægt til SAB og KHA.

– det vil måske blive lidt lettere at rekruttere frivillige medarbejdere til SAB / KHA.

– Ælnoth kan bidrage til at gøre KHA mere synligt.

Arbejdsgruppen Ælnoth kan f.eks. have flg. aktiviteter:

• publikationsvirksomhed (hvor Ælnoth fortsat kan udgive numre i en skriftserie, der kan udkomme både i trykt og digital form).
• drift af en hjemmeside, hvor medlemmerne kan offentliggøre relevante tekster. Der kan evt. oprettes en afdeling, som kun kan tilgås af medlemmerne, et digitalt forum (facebook kunne også være en realistisk mulighed, idet det her er nemmere at være administrator). Hjemmesiden kan – efter aftale – drives sammen med hjemmesiden for KHA. Der skal findes en frivillig webmaster, som kan stå for dette. Vedkommende kan være medlem af styringsgruppen, men behøver det ikke.
• foredragsvirksomhed (ajourføre en liste på hjemmesiden over medlemmernes tilbud om foredrag).
• apologetisk præget arbejde (f.eks. korrektion af faktuelle fejl om katolske forhold i medierne).
• afholdelse af en årlig ”katolsk historiedag” (måske en halv lørdag på eller nær en katolsk mærkedag om efteråret), hvortil alle interesserede indbydes. Der kan evt. samarbejdes med AC og NSG. Dette er inspireret af det reformationsseminar, Ælnoth var med til at arrangere i 2017, hvor der deltog ca. 150 personer. Indholdet af en sådan årlig dag kunne resultere i et nummer i skriftserien. Der afholdes således ikke de sædvanlige 3-4 medlemsmøder, generalforsamling og ekskursioner i løbet af året. Arrangementer må ikke give underskud.

Skulle der ved den kommende generalforsamling ikke være flertal for at nedlægge Ælnoth for at bane vejen til et nyt Ælnoth, må der ske valg til ny bestyrelse jf. Statutternes § 5 og 10. Er det ikke muligt at besætte de to bestyrelsesposter, der p.t. er ledige, er Ælnoth de jure nedlagt, jf. foreningsretten. Der skal også vælges to suppleanter og en revisor (§ 10). Nedlæggelse kræver også vedtagelse på en 2. ekstraordinær generalforsamling.

Hvis Ælnoth nedlægges, og der er flertal for at følge den fremlagte plan, og der kan vælges en styringsgruppe, kan de nuværende medlemmer fortsætte som medlemmer. Kontingentet afskaffes. Nye medlemmer kan indmelde sig mod et engangsbeløb på f.eks. 100 kr.

Til de kommende generalforsamlinger bør der udarbejdes et forslag til enkle vedtægter for arbejdsgruppen Ælnoth.

Helge Clausen George Indruszewski Sebastian Olden-Jørgensen

12.IV.2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *