Ælnoth ekstraordinær GF 20190817 referat

Katolsk historisk forening for Danmark
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019

som fandt sted lørdag den 17. august 2019 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, København V.
fra kl. 14.10-15.50.

Helge Clausen bød de fremmødte medlemmer velkommen.

Til stede: Jørgen Nybo Rasmussen, Keld Dahlwad, Birgit Clausen, Stig Holsting, Asbjørn Nordam, Anita Emer Petersen, Eugeniusz Kruszewski, John Toft, Per Markussen, Helge Clausen, George Indruszewski og Rasmus Kaare Frederiksen. Desuden var Sebastian van der Meer til stede som gæst. – Sr. Anna-Maria Kjellegaard Jensen havde givet Helge Clausen fuldmagt til at stemme på hendes vegne.

Generalforsamlingen blev indledt med Bønnen til de nordiske helgener ved Jørgen Nybo Rasmussen.

Ad. 1: Valg af ordstyrer.
Stig Holsting blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2: Valg af referent.
Helge Clausen blev foreslået og valgt.

Ad 3: Præsentation og drøftelse af det af ”Arbejdsgruppen for Ælnoths videreførelse” udarbejdede forslag af 12.IV.2019 for Ælnoths fremtidige organisation og virke.
Jørgen Nybo Rasmussen indledte med sine overvejelser over Ælnoths formål og opgaver. Der er brug for katolsk historieforskning og -skrivning som modvægt mod den sækulare og materialistiske historieskrivning, som fokuserer på magt og penge, samt mod den lutherske, som går ud fra, at Luther har ret og Den katolske Kirke uret. Nybo roste Lisbeth Rütz’ artikel i KO den 5. juli 2019 om Ælnoth. Han nævnte også pave Frans’ tale til italienske professorer i kirkehistorie fra januar 2019, som tog udgangspunkt i sætningen fra antikken: Historia magistra vitæ (Historien er livets lærer(inde)). Desuden omtalte Nybo Ælnoths seneste publikationer, nemlig p. Roelvinks biografi om den hl. Villehad og Helge Clausens netop udkomne ajourførte registrant over Niels Steensens breve. Det er også planlagt at udsende hans og Stig Holstings bog om Vor Frue af Karup.

Helge Clausen opridsede hovedpunkterne i planens forslag om ændring af Ælnoths organisatoriske status fra at være en forening med en bestyrelse til at blive en arbejdsgruppe med en styringsgruppe. Han fremhævede især de fordele, der ville være ved en sådan ændring. Ælnoths arbejde vil kunne fortsætte i et mere sikkert og ubureaukratisk regi. Forskellige opklarende spørgsmål blev besvaret, bl.a. om Ælnoths formue på ca. 30.000 kr., som ville blive sikret på en konto under Katolsk Historisk Arkiv. Asbjørn Nordam nævnte, at det er sædvanlig praksis ved en forenings nedlæggelse, at den sidste generalforsamling eller bestyrelse udtrykker ønske om en evt. formues anvendelse. Der blev udtrykt en vis bekymring for at nedlægge Ælnoth som forening, før en arbejdsgruppe blev oprettet, men Helge Clausen kunne berolige med, at der nok kun ville gå 10 minutter mellem de to beslutninger. Birgit Clausen fremhævede, at man ikke kunne have både en forening og en arbejdsgruppe samtidigt. George Indruszewski understregede, at det var vigtigt, at kontinuiteten blev bevaret. Anita Emer Petersen foreslog, at man i fremtiden gjorde brug af facebookgrupper. Under dette punkt var der flere medlemmer, som støttede forslaget.

Ad 4: Forslag om nedlæggelse af Ælnoth, jf. Statutternes §11 og 16, med henblik på at videreføre ”Foreningen Ælnoths” virke som ”Arbejdsgruppen Ælnoth”. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, skal der vælges en ny bestyrelse, jf. beslutningen på generalforsamlingen den 23. februar 2019 om at den hidtidige bestyrelses udnævnelsesperiode forlænges indtil næste generalforsamling.
Efter en kort drøftelse af, hvad dette punkt indebar, gik man til afstemning. Der var 12 stemmeberettigede til stede samt 1 fuldmagt. Man ønskede ikke skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

11 stemte for
0 stemte imod
2 undlod at stemme.

Forslaget var dermed vedtaget.

Helge Clausen foreslog, at den 2. ekstraordinære generalforsamling, som er foreskrevet i Statutternes §11, finder sted fredag den 13. september 2019 kl. 16 til senest 18. Det var der ingen indvendinger imod.

Birgit Clausen opfordrede de tilstedeværende til at medbringe forslag til de 3 medlemmer af den kommende styringsgruppe, som skal lede Arbejdsgruppen Ælnoth i tilfælde af, at den kommende ekstraordinære generalforsamling endeligt vedtager forslaget om Foreningen Ælnoths nedlæggelse.

Til den kommende ekstraordinære generalforsamling vil der blive udarbejdet forslag til en kort vedtægt for Arbejdsgruppen Ælnoth. Forslaget vil blive udarbejdet af Helge Clausen, George Indruszewski og Sebastian Olden-Jørgensen.

Ad 5: Eventuelt.
Helge Clausen præsenterede sin netop udkomne Niels Steensen brevregistrant (Ælnoths skriftserie nr. 18, 113 s.). Den var blevet til på opfordring af Troels Kardel og er en ajourført og lettere læselig version af brevregistranten i Michael Jensens Bibliographia Nicolai Stenonis fra 1986. Siden 1986 er der fundet 16 nye breve.

Til slut præsenterede George Indruszewski et forslag til en ny digital platform for Ælnoth. Forslaget bygger bl.a. på materiale fra hans egne tidligere arbejder. Han omtalte bl.a. mulighederne for digitalisering af dokumenter og registrering af genstande (DOI – Digital Object Identifier).

Helge Clausen takkede dirigenten for god ledelse.

________________________________ ____________________________________
Sted og dato Sted og dato

________________________________ ____________________________________
Stig Holsting, dirigent Helge Clausen, referent

[Stig Holsting har den 18. ds. Over for mig godkendt referatudkastet. Han har sendt det i underskrevet stand med posten mandag den 19. ds., men i dag, lørdag den 24., er det endnu ikke kommet. Jeg sender det i dag uden underskrifter, idet jeg skal rejse væk i godt en uge. På denne måde kan referatet og de andre papirer til den næste ekstraordinære generalforsamling ankomme i tide, også til dem, der modtager det med posten – håber jeg!]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *