Ælnoth ekstraordinær GF 20190913 referat

Katolsk historisk forening for Danmark
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019

som fandt sted fredag den 13. september 2019 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, København V. fra kl. 16.00-18.00.

Helge Clausen bød de fremmødte medlemmer velkommen.

Til stede: Jørgen Nybo Rasmussen, Birgit Clausen, Stig Holsting, Bożena Sønderby, Asbjørn Nordam, Anita Emer Petersen, Eugeniusz Kruszewski, John Toft, Per Markussen, Helge Clausen, George Indruszewski, Sebastian van der Meer og Maja Sander Hansen. – Seksten medlemmer havde givet Helge Clausen fuldmagt til at stemme på deres vegne, hvilket han fremlagde dokumentation for. Fuldmagterne var givet skriftligt af: Sebastian Olden-Jørgensen, Torben Riis, Regin Benner, Jacob Hansen-Schwartz, Ib Selsø, sr. Anna-Maria Kjellegaard Jensen OSB, Flemming Kurdahl, Else Kruse, Rasmus Kaare Frederiksen, Ulla Sander-Olsen, Vita Trolle, Frank Bjergkilde, Henriette Fog, Kristoffer Sloth-Kristensen, Hans-Jørgen Møllegaard og Palle Vinther.

Generalforsamlingen blev indledt med Bønnen til de nordiske helgener ved Jørgen Nybo Rasmussen, som derefter tog ordet for at forklare baggrunden for, at denne bøn igennem årene var blevet bedt ved Ælnoths møder.

Ad. 1: Valg af ordstyrer.
Stig Holsting blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2: Valg af referent.
Helge Clausen blev foreslået og valgt.

Ad 3: Forslag om nedlæggelse af Ælnoth, jf. Statutternes §11 og 16, med henblik på at videreføre ”Foreningen Ælnoths” virke som ”Arbejdsgruppen Ælnoth” (2. og sidste afstemning, sådan som det er foreskrevet i §11). Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, skal der vælges en ny bestyrelse.
Forslaget blev kort diskuteret. Jørgen Nybo Rasmussen stillede forslag om, at Foreningen Ælnoth alligevel ikke skulle nedlægges, men at den i en periode skulle fortsætte sammen med Arbejdsgruppen. Birgit Clausen argumenterede imod dette forslag, som var organisatorisk umuligt og ville skabe stor forvirring. Desuden ville der næppe på denne generalforsamling kunne vælges 4 nye medlemmer til Foreningens bestyrelse samt 3 til Arbejdsgruppens styringsgruppe. Asbjørn Nordam støttede dette, idet han mindede om, at det på den første ekstraordinære generalforsamling i august var blev vedtaget, at Foreningens bestyrelse skulle fungere til og med den anden ekstraordinære generalforsamling. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Forslaget om nedlæggelse blev ved håndsoprækning vedtaget med 24 stemmer for (8 tilstedeværende og 16 fuldmagter) og 4 stemmer imod.

Ad 4: Drøftelse af forslag til Vedtægter for Arbejdsgruppen Ælnoth. Forslaget udsendes inden generalforsamlingen.
Helge Clausen opridsede kort de vigtigste punkter i det udsendte forslag til vedtægter for Arbejdsgruppen Ælnoth, som var blevet udarbejdet af ham selv, George Indruszewski og Sebastian Olden-Jørgensen. Den samme gruppe havde i april udarbejdet forslaget til Ælnoths videreførelse, som forslaget til vedtægter byggede på. Han mindede om, at hovedtankerne bag forslaget var blevet accepteret både af biskoppen og bestyrelsen for Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv.

Herefter præsenterede Jørgen Nybo Rasmussen et alternativt forslag til vedtægter, som var udarbejdet af ham selv og George Indruszewski. Forslaget var blevet fremsendt til Helge Clausen den 9. september og blev udsendt til medlemmerne samme dag. Jørgen Nybo Rasmussen sagde, at han og George Indruszewski var blevet enige om, at det første forslag ikke duede. Han fremførte, at Katolsk Historisk Arkiv ikke var en institution i Bispedømmet, at Ælnoth ville miste sin selvstændighed, som den havde haft i 40 år, samt at den ville blive umyndiggjort.

Asbjørn Nordam var utryg ved, at Ælnoth ikke skulle knyttes til ”noget katolsk”. Han mindede om, at ved Ælnoths nedlæggelse skal dens aktiver, herunder likvide midler, overføres til Bispedømmet, og kunne således ikke overføres til Arbejdsgruppens evt. nye konto i en bank.

Helge Clausen argumenterede imod det alternative forslag til vedtægter: Han fremhævede, at Jørgen Nybo Rasmussen ikke havde ret, når han påstod, at Katolsk Historisk Arkiv (KHA) ikke var ”en institution i Bispedømmet”. Det er foreskrevet i Codex Iuris Canonici, at ethvert bispedømme skal have et historisk arkiv. Desuden er KHA opført under Bispedømmets institutioner i Katolsk Lommekalender og på www.katolsk.dk, ligesom det også har sin egen interne konto i Bispedømmets regnskab. Helge Clausen forstod ikke, at George Indruszewski kunne have medvirket ved udarbejdelsen af det alternative forslag, når han også stod som medunderskriver af det første forslag. Han påpegede det umulige i den foreslåede løsning med en ”privat 3plus konto” i Danske Bank. Man kan ikke oprette en bankkonto uden at den bliver knyttet til enten et CPR-nummer eller et CVR-nummer (foreningsregisteret). Hvis denne private konto skulle knyttes til et CPR-nummer, ville der skulle betales indkomstskat af det overførte beløb, og hvis det drejede sig om et CVR-nummer, ville Arbejdsgruppen stadigvæk være en forening med alle de ulemper, det indebærer. Desuden nævnte Helge Clausen det uholdbare i det alternative forslags idé om, at Arbejdsgruppen skulle være ”uafhængig af andre institutioner og kun ansvarlig overfor biskoppen” samtidigt med, at det forudsættes, at gruppens server er placeret ”indenfor bispedømmets IT-ordning”. I det alternative forslag tales der også om, at der skal afholdes møder for medlemmerne, men intet om, hvor ofte eller med hvilket indhold. I forslagets pkt. 8 nævnes det, at ”Styringsgruppen bestemmer også, hvordan ”Ælnoths” arkiv og andre papirer opbevares… ”. Denne bestemmelse er i direkte modstrid med Foreningens Statutters §16, som anordner, at ”I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens papirer ”Katolsk historisk arkiv” og andre eventuelle værdier Bispedømmet”. Han afsluttede sine indvendinger med at nævne, at det alternative forslag i det væsentlige var en kopi af det første forslag, med en del ændringer af ordstillinger og tilføjelser af diverse tiltag, som for fleres vedkommende var urealiserbare.

George Indruszewski og Jørgen Nybo Rasmussen søgte at imødegå betænkelighederne angående oprettelse af en privat konto ved at fremvise et papir fra Dansk Bank, ifølge hvilket der skulle foreligge et CVR-nummer, og at kontoen kostede 25 kr./md i gebyr. Birgit Clausen havde imens slået op på bankens hjemmeside og konstateret, at den nævnte kontotype forudsatte anvendelse af e-boks, som jo også kræver CPR- eller CVR-nummer. Ordningen var blevet anbefalet af Bispedømmets administrationschef, Thomas Larsen, som de havde spurgt til råds.

Asbjørn Nordam sagde, at det var vigtigt at afgøre, om Arbejdsgruppen skulle knyttes til en katolsk institution eller være fritsvævende. Han anbefalede en tilknytning til KHA som det naturlige sted for en katolsk historisk arbejdsgruppe.

George Indruszewski forklarede, at det var meningen, at Ælnoths hjemmeside skulle køre parallelt med KHA’s hjemmeside. Asbjørn Nordam sammenlignende med Pastoralcenterets hjemmeside, hvor der både er tekster til downloading, nyheder og debatforum for kateketer mv. En sådan hjemmeside må ikke svæve frit, men bør indgå i en helhed.

Bożena Sønderby foreslog, at der blev iværksat en ny kampagne for at skaffe flere medlemmer. Helge Clausen fortalte kort, at dette havde været forsøgt flere gange de seneste 10-15 år. Resultaterne havde været ringe; de få nye medlemmer, der var kommet til, kunne slet ikke afveje det antal medlemmer, der forsvandt ved naturlig afgang eller udmeldelse. Forklaringen må være den foreningstræthed og manglende interesse i at engagere sig i f.eks. bestyrelsesarbejde, som har ramt mange foreninger i Danmark, også de katolske.

Herefter blev der afholdt afstemning ved håndsoprækning om de to forslag til vedtægter. For forslaget, som var blevet udarbejdet af Helge Clausen, George Indruszewski og Sebastian Olden-Jørgensen stemte 23 medlemmer (7 tilstedeværende og 16, som havde afgivet fuldmagter). For forslaget, som var blevet udarbejdet af George Indruszewski og Jørgen Nybo Rasmussen stemte 6 medlemmer. Hermed var det førstnævnte forslag vedtaget.

Ad 5: Oprettelse af ”Arbejdsgruppen Ælnoth”, herunder valg af tre medlemmer til Styringsgruppen for ”Arbejdsgruppen Ælnoth”.

Arbejdsgruppen Ælnoth ansås for at være blevet oprettet som følge af vedtagelsen af Vedtægterne. Herefter blev der foretaget valg af 3 medlemmer til dens styringsgruppe. Kandidater blev opfordret til at melde sig, og det gjorde George Indruszewski, Sebastian van der Meer og Birgit Clausen. Helge Clausen meddelte, at han havde fået et mundtligt tilsagn fra Kate Toft Madsen om at kandidere (hun var i udlandet).

Der blev foretaget skriftlig afstemning, hvor der kunne stemmes på indtil 3 kandidater. Resultatet blev:

Birgit Clausen: 24 stemmer
George Indruszewski: 8 stemmer
Sebastian van der Meer: 8 stemmer
Kate Toft Madsen: 25 stemmer.

Herefter meddelte Sebastian van der Meer, at han trak sin kandidatur tilbage. Valgt til medlemmer af styringsgruppen blev således: Birgit Clausen, George Indruszewski og Kate Toft Madsen.

6. Eventuelt.
Jørgen Nybo Rasmussen takkede for alle årene i Ælnoth. Han mindede om den svenske søsterforening, som klarede sig godt. Desuden nævnte han, at Thomas Melchiors bog om de katolske hospitaler og hospitalssøstrene i Danmark nu var færdig, men at forfatteren havde problemer med at finde en udgiver.

________________________________ ____________________________________
Sted og dato Sted og dato

________________________________ ____________________________________
Stig Holsting, dirigent Helge Clausen, referent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *