Ælnoth generalforsamlingsreferat 2019

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. februar 2019

Hovedemnet går helt ud over en generalforsamlings sædvanlige punkter. Vi skal først forhandle et forslag om, at vores Forening på grund af manglende ressourcer og tilslutning ganske enkelt må opløses. Men den foreslås erstattet af et nyt digitalt “Ælnoth. Forum for katolsk historie i Danmark”.

Vigtigheden af dette forslag om Ælnoths skæbne gør, at vi så stærkt som muligt opfordrer alle til at møde op. Kun derved kan spørgsmålet blive drøftet og med vægt afgjort af foreningens medlemmer. Flertallet af de fremmødte afgør sagen.

Ifølge statutternes pkt. 11 kræves der at “en eventuel beslutning om foreningens ophør kun kan træffes af to uafhængigt af hinanden indkaldte generalforsamlinger.” Det foreslås, at denne anden generalforsamling afholdes om ca. en måned.

Herefter er det relevant, at kun følgende punkter af statutterne behandles:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Årsberetning, debat og godkendelse heraf.

3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.

4. Fastsættelse af kontingent. Der foreslås uændret 100 kr./år.

5. Valg af en ny bestyrelse.

6. Eventuelt.

 

REFERAT

Jørgen Nybo Rasmussen bød velkommen og indledte med bønnen for Nordens genforening i troen.

Ad 1. Stig Holsting blev valgt som dirigent og Helge Clausen som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Da Jørgen Nybo Rasmussen ikke var formand, kunne han ikke aflægge en egentlig årsberetning, men gav en status fra generalforsamlingen 2018 til nu. Der havde ingen arrangementer været afholdt, bortset fra ekskursionen til Odense den 10. marts (5 deltagere). Jørgen Nybo Rasmussen og Helge Clausen havde haft nogen kontakt om foreningens fremtid; Nybo havde holdt et møde i begyndelse af december, hvor man var enedes om, at Ælnoth burde fortsætte, evt. under andre former. Dette havde flere medlemmer også skriftligt argumenteret for. Helge Clausen tilføjede, at der i Ælnoths skriftserie i foråret 2018 var udkommet: Henrik Roelvink OFM: Sankt Villehad den Danske (43 sider, 40 kr.). Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Helge Clausen omdelte kopier af det reviderede regnskab for 2018. 25 medlemmer havde betalt kontingent, og der var blevet solgt skriftserienumre for 2.244 kr. Indtægter i alt: 5.870,00 kr. På udgiftssiden var der udgifter til trykning af det seneste nr. i skriftserien (1.993,50 kr.), porto, mødeudgifter og hjemmesiden. Udgifter i alt: 3.414,00 kr. Årets overskud, 2.456,00 kr. havde forøget Ælnoths banksaldo ved udgangen af 2018 til 30.524,19 kr. Rasmus Kaare Frederiksen påpegede, at årstallet ved banksaldo ultimo retteligt skulle være 2018. Birgit Clausen oplyste, at der i foreningens bank endnu ingen udgifter var i forbindelse med en foreningskonto, men kommende lovkrav og kontrolforanstaltninger for at imødegå hvidvask af penge, vil blive meget besværlige at leve med for en lille forening. Dette bør der tages hensyn til, når foreningens fremtid skal afgøres. Ellers ingen bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Forslaget blev vedtaget under forudsætning af, at Ælnoth forudsætter.

Ad 4a. Birgit Clausen foreslog, at der blev føjet et nyt punkt til dagsordenen: Kan Ælnoth fortsætte med at eksistere? Skal foreningen nedlægges eller er det muligt at videreføre den under andre former? Hun uddybede forslaget med bl.a. at gøre opmærksom på, at i tilfælde af nedlæggelse, skal dens værdier tilfalde Bispedømmet (Statutternes § 16). Hun gjorde opmærksom på, at ”Bispedømmet” nok ikke alene skulle forstås som Ansgarstiftelsens pengekasse, men snarere en eller flere af dets institutioner. Det måtte bero på en forhandling med biskoppen, hvis det blev aktuelt. Asbjørn Nordam havde den klare holdning, at der fortsat skal ske en opsamling af Kirkens historie herhjemme. Ælnoths formål skal bæres videre. Han gav nogle eksempler på, hvordan han oplevede situationen i Viborg. Stig Holsting var pessimistisk med hensyn til interessen blandt katolikker for det katolske arvegods og nævnte nogle triste eksempler herpå. Jørgen Nybo Rasmussen gik også stærkt ind for en bevarelse af Ælnoth under en eller anden form. Han bidrager p.t. med oplysende biografier af kirkehistorisk relevante personligheder i Roskilde. Artiklerne bliver bragt i det lokale sogneblad. Anita Emer Petersen var meget interesseret i dette initiativ og ønskede, at det blev mere udbredt. Ælnoths nyeste medlem, George Indruszewski, som er historiker og arkæolog, havde gennem sit arbejde klart set behovet for et mere katolsk historiesyn. Helge Clausen havde gjort sig nogle tanker om Ælnoths fremtid: I de senere år er antal medlemmer og deltagelsen i de arrangerede møder og ekskursioner falder markant. Det har i flere år været vanskeligt at finde nye medlemmer til bestyrelsen, hvor der har været en stor udskiftning. Dette er en generel tendens i de mange foreninger i Danmark, ikke kun de katolske. Man har nogle steder haft succes med at indføre nye måder at organisere foreningsarbejde på, f.eks. på Saxo-Instituttet, hvor der er et levende og aktivt alumne-netværk (Magistra vitae). Sådanne faglige netværk kunne være baseret på digitale sociale medier (hjemmeside, facebook), hvor der kunne ske en nyhedsformidling både i et åbent og et lukket forum. Elektronisk publicering vil også være noget, der kunne inddrages. I stedet for de sædvanlige 4-5 medlemsmøder og en ekskursion om året, kunne Ælnoth i stedet afholde en årlig ”katolsk historiedag” (en hel eller halv lørdag) med oplæg og aktiviteter. I stedet for den nuværende bestyrelse kunne der vælges en styregruppe på tre personer, hvoraf mindst én er kompetent inden for drift af hjemmesider mv. En sådan ændring vil kræve ændring af statutterne, hvilket kun kan ske efter vedtagelse på to af hinanden uafhængigt indkaldte generalforsamlinger. Asbjørn Nordam, Birgit Clausen og flere andre støttede disse tanker. Der var ikke behov for en afstemning, da ingen af de tilstedeværende havde indvendinger. Man vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe til undersøgelse af fremtidige modeller for Ælnoths videreførelse. Følgende blev foreslået til arbejdsgruppen: Helge Clausen, George Indruszewski og Sebastian Olden-Jørgensen. De to førstnævnte indvilligede, mens Olden-Jørgensen skal spørges. Hvis han ikke indvilliger i at deltage, har de to andre mandat til at finde et tredje medlem. Arbejdsgruppen skal inden tre måneder forelægge et udarbejdet forslag til ændring af Ælnoths struktur og virkemåde, herunder forslag til nye statutter. Herefter indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som skal tage stilling til det.  Dette blev vedtaget af alle tilstedeværende.

Ad 5. Det blev vedtaget, at den nuværende bestyrelse og kasserer fortsætter til næste generalforsamling.

Ad 6. Helge Clausen bragte en hilsen fra biskop Czeslaw, som beklagede, at han ikke kunne deltage. Biskoppen udtrykte håb om, at foreningen kan fortsætte.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen varede fra kl. 14.10 – 16.00. Der deltog 13 medlemmer og en gæst.

Frb.,                                                                                Hornslet, 5.III.2019.

Sted og dato                                                                                             Sted og dato

 

______________________                                           ________________

Stig Holsting, dirigent                                                                              Helge Clausen, referent

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *