Ælnoth meddelelser 2018 nr. 3

Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 3. Udsendt 13. marts 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk
________________________________________

Kære medlemmer.

Hermed følger referat af medlemsmødet den 24. februar 2018, referat af generalforsamlingen samme dag, samt det reviderede årsregnskab for 2017.

Referat af medlemsmødet den 24. februar 2018

Efter generalforsamlingen blev der afholdt medlemsmøde med flg. dagsorden:

1. Efterdønninger efter afholdelsen af seminaret ”Katolske vinkler på reformationen” / Helge Clausen.

2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek samt for Katolsk Historisk Arkiv / Helge Clausen.

3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.

4. Afslutning.

ad 1.: Helge Clausen berettede kort om forløbet for seminaret, som var arrangeret af Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth. Seminaret blev af stort set alle betegnet som en succes: Der var 13 katolske indlæg og op mod 150 deltagere i alt. Niels Steensens Gymnasium havde støttet seminaret meget ved ikke at opkræve betaling for lån af lokaler eller tjenesteydelser. Efter seminaret var der ganske uventet blevet offentliggjort et læserbrev i Kristeligt Dagblad af to af de ikke-katolske discussanter, professor Lisbet Christoffersen og lektor Carsten Bach-Nielsen, som var vrede over, at de ikke havde fået at vide, at seminarindlæggene blev omdelt i trykt form på seminaret. Denne påstand kunne let tilbagevises, idet de begge fem dage i forvejen havde fået en email med oplysning herom, samt en fil med hele teksten, så de kunne forberede sig inden seminaret. – Desuden ankede de over nogle detaljer fra indlæggene, som de anså for fejlagtige, men det kunne let tilbagevises ved hjælp af historiske fakta. Bl.a. skrev Carsten Bach-Nielsen i avisindlægget, at han kun kendte ét tilfælde af, at katolske præster var blevet forfulgt efter reformationen. Det tilfælde, han kendte, var fra Vinderød, hvor den nye præst efter reformationen ved sin første gudstjeneste ødelagde kirkens mariastatue for øjnene af menigheden. Han blev jaget ud af kirken og slået ihjel. Helge Clausen svarede på dette, at eksemplet ikke var særligt velvalgt, da det jo drejede sig om det modsatte, nemlig en luthersk præst, der blev forfulgt af katolikker. Der blev medsendt en liste med en halv snes katolske præster, der blev slået ihjel, forulempet, bortjaget eller chikaneret efter reformationen. – Endelig var man ikke enig i, at der havde været anvendt 30 millioner kr. af offentlige midler til reformationsfejringer i folkekirkens regi. Dette tal kunne dokumenteres ved hjælp af tale fra bl.a. kirkeministeriets hjemmeside. Herefter hørte vi ikke mere fra dem, ejheller i form af en undskyldning og berigtigelse i Kristeligt Dagblad.

ad 2.: Efter tre års arbejde med at skaffe et nyt finansielt grundlag for driften af Sankt Andreas Bibliotek er det nu lykkedes at sikre driften i det mindste til 2024. Dette skyldes, at lønudgifterne er blevet reduceret betragteligt på grund af bibliotekslederens fratrædelse ultimo september 2018, ansættelse af en bibliotekskonsulent ca. 1 dag/uge, anvendelse af flere frivillige medarbejdere og støtte fra bl.a. Sankt Andreas Biblioteks Venner (ca. 60.000 kr./år), de fire tyske Ansgarwerke (75.000 kr./år), en dansk katolsk fond (100.000 kr./ år fra 2017-2021) og anvendelse af tidligere års overskud.

ad 3.: Helge Clausen præsenterede det nye nummer af Ælnoths skriftserie: Henrik Roelvink OFM: Sankt Villehad den Danske (43 sider, 40 kr.). Endelig var det blevet muligt at udgive en troværdig tekst om denne danske martyr fra reformationstiden, som Sakramentskirken er indviet til.

Ad 4.: Intet at berette.

Helge Clausen
13.III.2018.

Referat af generalforsamlingen 2018, der fandt sted 24.II.2018 på Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, København V fra kl. 14.10 til 15.10.

Der deltog 11 medlemmer.

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent.
Formanden foreslog Stig Holsting som ordstyrer. Da ingen andre var villige til at referere mødet, påtog formanden sig denne opgave. Begge blev valgt. Stig Holsting takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2: Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
Formandens beretning:
”Ælnoth-året 2017 blev indledt med generalforsamling og medlemsmøde den 28.I., hvor der deltog 13 medlemmer. Det reviderede regnskab, som blev godkendt, udviste ved årets begyndelse en kassebeholdning på 30.128,18 kr. Kontingentet blev godkendt til fortsat at være 100 kr. Rasmus Kaare Frederiksen blev valgt og jeg genvalgt til bestyrelsen for de næste to år. Sebastian Olden-Jørgensen og Kirsten Kjærulff blev genvalgt som suppleanter for 1 år, og som revisor fortsatte Eva Vinther.

Efter generalforsamlingen blev årets første medlemsmøde afholdt. Jeg forelagde et udkast til en plan om at afholde en endagskonference til efteråret om reformationstemaer i katolsk belysning. Jeg gav nogle eksempler på arrangementer og fremstillinger, som var baseret på et uhistorisk grundlag og som havde en undertone af fjendtlighed mod alt katolsk. Jørgen Nybo Rasmussen præsenterede det tillæg, som Kristeligt Dagblad havde udgivet i begyndelsen af januar. Han havde gennemgået det og fundet flere faktuelle fejl og betænkelige udeladelser og fortielser; bl.a. nævnes voldsanvendelserne næsten ikke. Der var ikke ret meget stof om tiden før 1517, og hele tillægget var nærmest en ”virkningshistorie”. Han havde skrevet en tekst om dette, som deltagerne opfordrede ham til at indsende som kronikforslag til bladet.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand og kasserer, Asbjørn Nordam som næstformand, Torben Riis som sekretær og Rasmus Kaare Frederiksen som menigt medlem.

Året 2017 viste sig at blive et usædvanligt år for vor forening. Bortset fra generalforsamlingen med tilhørende medlemsmøde var der kun ét arrangement, nemlig seminaret Katolske vinkler på reformationen, som blev afholdt den 4.XI. i samarbejde med Academicum Catholicum og Sankt Andreas Bibliotek. Det skyldes især to forhold, nemlig for det første, at det var en ret stor øvelse at forberede seminaret, især fordi det skulle foregå i et samarbejde mellem tre arrangører. Det hjalp lidt på det, at der var et personsammenfald i to af dem, idet jeg repræsenterede både Ælnoth og Sankt Andreas Bibliotek. I øvrigt foregik forberedelsen gnidningsløst. Fra AC’s side var formanden, Niels-Henrik Assing og Bjørn Thomassen, deltagere i arbejdsgruppen. Det andet forhold, der lagde en dæmper på aktiviteterne var, at jeg – ret pludseligt – skulle have en hjerteoperation midt i april, hvilket gjorde mig delvis ukampdygtig de næste tre måneder.

Selve seminaret den 4.XI. forløb tilfredsstillende. Det blev afholdt i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium og der deltog næsten 150 person, hvilket var flere end forventet. Programmet havde været lidt for kompakt med 13 indlæg, men der var ellers kun kommet positive tilbagemeldinger fra deltagerne, bortset fra at to af de inviterede ikke-katolikker havde kritiseret seminaret i Kristeligt Dagblad. Arrangørerne havde svaret på denne kritik, som stort set kunne tilbagevises. Dette vender jeg tilbage til under medlemsmødet.

De fleste af indlæggene fra seminaret er blevet udgivet som nr. 16 i Ælnoths skriftserie. Den kan købes for 60 kr.

Der deltog 12 af Ælnoths medlemmer, og tre af dem holdt indlæg.

Ælnoth havde ved årets begyndelse 44 medlemmer. To er blevet slettet efter ikke at have reageret på rykkere for manglende kontingentindbetaling. Der var således ved årets slutning 42 medlemmer.

Der er i årets løb udsendt 6 numre af Meddelelser fra Ælnoth. Som nævnt udkom Ælnoths skriftserie med sit 16. nummer, og i foråret 2018 planlægges udsendelse af nr. 17.

Ælnoths hjemmeside er blevet vedligeholdt, og her kan man læse alle relevante meddelelser. Medlemmer, der har email, får naturligvis stadig meddelelserne sendt direkte, og det gør de få, der ikke har email også, men med den stadig dyrere og mere langsommelige post.

HCl / 22.II.2018.”

Ingen ønskede at debattere beretning, som derefter blev godkendt.

Ad 3: Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
Kassereren, Helge Clausen, gennemgik det fremlagte og reviderede regnskab, der viste et kassebeholdning på kr. 28.068,19 og et mindre underskud på kr. 2.059,99. Underskuddet skyldtes Ælnoths deltagelse i seminaret ”Katolske vinkler på reformationen”. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Fastsættelse af kontingent.
Det af bestyrelsen foreslåede kontingent på kr. 100,00 blev enstemmigt godkendt.

Ad 5: Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år og en for et år. På valg (ordinært) er Torben Riis (som er villig til at modtage genvalg) og Asbjørn Nordam. Helge Clausen ønsker af helbredsgrunde at udtræde af bestyrelsen (blev valgt for to år for et år siden).
Helge Clausen uddybede kort sin begrundelse for at udtræde af bestyrelsen, men tilbød at fortsætte som redaktør af Ælnoths skriftserie indtil videre. Af de tilstedeværende meldte Jørgen Nybo Rasmussen sig som kandidat til den ledige post i bestyrelsen; han blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Rasmus Kaare Frederiksen (valgt for perioden 2017-2019), Asbjørn Nordam (genvalgt for perioden 2018-2020), Jørgen Nybo Rasmussen (valgt for perioden 2018-2019) og Torben Riis (genvalgt for perioden 2018-2020).

Ad 6: Valg af to suppleanter. Kirsten Kjærulff er ikke villig til at modtage genvalg. Sebastian Olden-Jørgensen er villig til at modtage genvalg. Eva Vinther er villig til at modtage genvalg som revisor.
Sebastian Olden-Jørgensen blev genvalgt som suppleant i perioden 2018-2019. Der indkom ikke forslag til den anden post som suppleant, hvorfor den må være ledig indtil videre. Generalforsamlingen pålagde den nye bestyrelse at finde en suppleant snarest muligt. Eva Vinther blev genvalgt som revisor i perioden 2018-2019.

Ad 8: Behandling af indkomne forslag.
Formanden fremlagde et forslag, som var fremkommet under samarbejdet med Academicum Catholicum om seminaret. Ville det være til fordel for begge parter, at Ælnoth og AC fusionerede? Der udspandt sig en længere diskussion. Flere var bekymrede for, at Ælnoth ville miste sin identitet, idet AC beskæftiger sig med et langt bredere udvalg af temaer. Kirkehistorien ville komme til at drukne. Konklusionen blev, at der ikke var stemning for at fusionere med AC, men gerne samarbejde f.eks. om mødedatoer for at undgå sammenfald.

Stig Holsting fremlagde en erfaring fra Johannes Jørgensen Selskabet, som ikke er en katolsk forening. Kunne det tænkes, at ordet ”katolsk” i Ælnoths navn holder potentielle ikke-katolske medlemmer tilbage? Man var enige om, at foreningens katolske profil ikke skulle nedtones, men på forslag af Helge Clausen enedes man om en mere hensigtsmæssig formulering af navnet: Ælnoth. Forening for katolsk historie i Danmark. Hermed signaleres, at foreningen ikke er katolsk, men befatter sig med katolsk historie. Generalforsamlingen pålagde den nye bestyrelse at sørge for, at denne ændring af foreningens navn bliver gennemført, evt. ved et kommende medlemsmøde, hvor der kan indkaldes til en kort generalforsamling om dette punkt.

Ad 9: Eventuelt.
Helge Clausen takkede ordstyreren samt revisoren og uddelte vingaver som et synligt tegn på takken.

___________________________                                            ________________________
Sted, dato                                                                                         Sted, dato

___________________________                                            ________________________
Helge Clausen                                                                                 Stig Holsting
Teglvangsvej 64                                                                              Lykkesholms Allé 9 A, 1. tv.
8543 Hornslet                                                                                 1902 Frederiksberg C
(Referent)                                                                                        (Ordstyrer)

 

Årsregnskab 2017

Indtægter

Medlemskontingent 4.500,00 Se note 1
Gaver 600,00
Salg af skriftserienumre 2.150,00
Portoindtægter 160,00
Seminar 18.131,81
I alt 25.541,81

Udgifter

Porto 803,00
Kontorhold 180,75
Medlemsmøder 303,00
Trykning 6.003,75
Seminar 20.038,30 Se note 2
Hjemmeside 273,00 Se note 3
I alt 27.601,80

Underskud 2.059,99

Banksaldo primo 2017 30.128,18

Banksaldo ultimo 2017 28.068,19

______________________                                                      ______________________
Sted og dato                                                                                  Sted og dato

______________________                                                    ______________________
Revisor: Eva Vinther                                                                Kasserer: Helge Clausen

Specifikationer til Ælnoths årsregnskab 2017

Note 1: Medlemskontingent
For 2017: 44 medlemmer à kr. 100,00 4.400,00
Forudbetalt for 2018: 1 medl. à kr. 100,00 100,00

Note 2: Seminar
Forplejning og materialer 10.550,88
Rejseafregninger 5.104,42
Medhjælp 3.188,00
Afregning med Katolsk Forlag 1.195,00
I alt 20.038,30

Note 3: Hjemmeside
DK Hostmaster 45,00
One.Com 228,00
I alt 273,00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *