Alle indlæg af Aelnothiker

Ælnoth generalforsamlingsreferat 2019

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. februar 2019

Hovedemnet går helt ud over en generalforsamlings sædvanlige punkter. Vi skal først forhandle et forslag om, at vores Forening på grund af manglende ressourcer og tilslutning ganske enkelt må opløses. Men den foreslås erstattet af et nyt digitalt “Ælnoth. Forum for katolsk historie i Danmark”.

Vigtigheden af dette forslag om Ælnoths skæbne gør, at vi så stærkt som muligt opfordrer alle til at møde op. Kun derved kan spørgsmålet blive drøftet og med vægt afgjort af foreningens medlemmer. Flertallet af de fremmødte afgør sagen.

Ifølge statutternes pkt. 11 kræves der at “en eventuel beslutning om foreningens ophør kun kan træffes af to uafhængigt af hinanden indkaldte generalforsamlinger.” Det foreslås, at denne anden generalforsamling afholdes om ca. en måned.

Herefter er det relevant, at kun følgende punkter af statutterne behandles:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Årsberetning, debat og godkendelse heraf.

3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.

4. Fastsættelse af kontingent. Der foreslås uændret 100 kr./år.

5. Valg af en ny bestyrelse.

6. Eventuelt.

 

REFERAT

Jørgen Nybo Rasmussen bød velkommen og indledte med bønnen for Nordens genforening i troen.

Ad 1. Stig Holsting blev valgt som dirigent og Helge Clausen som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Da Jørgen Nybo Rasmussen ikke var formand, kunne han ikke aflægge en egentlig årsberetning, men gav en status fra generalforsamlingen 2018 til nu. Der havde ingen arrangementer været afholdt, bortset fra ekskursionen til Odense den 10. marts (5 deltagere). Jørgen Nybo Rasmussen og Helge Clausen havde haft nogen kontakt om foreningens fremtid; Nybo havde holdt et møde i begyndelse af december, hvor man var enedes om, at Ælnoth burde fortsætte, evt. under andre former. Dette havde flere medlemmer også skriftligt argumenteret for. Helge Clausen tilføjede, at der i Ælnoths skriftserie i foråret 2018 var udkommet: Henrik Roelvink OFM: Sankt Villehad den Danske (43 sider, 40 kr.). Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Helge Clausen omdelte kopier af det reviderede regnskab for 2018. 25 medlemmer havde betalt kontingent, og der var blevet solgt skriftserienumre for 2.244 kr. Indtægter i alt: 5.870,00 kr. På udgiftssiden var der udgifter til trykning af det seneste nr. i skriftserien (1.993,50 kr.), porto, mødeudgifter og hjemmesiden. Udgifter i alt: 3.414,00 kr. Årets overskud, 2.456,00 kr. havde forøget Ælnoths banksaldo ved udgangen af 2018 til 30.524,19 kr. Rasmus Kaare Frederiksen påpegede, at årstallet ved banksaldo ultimo retteligt skulle være 2018. Birgit Clausen oplyste, at der i foreningens bank endnu ingen udgifter var i forbindelse med en foreningskonto, men kommende lovkrav og kontrolforanstaltninger for at imødegå hvidvask af penge, vil blive meget besværlige at leve med for en lille forening. Dette bør der tages hensyn til, når foreningens fremtid skal afgøres. Ellers ingen bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Forslaget blev vedtaget under forudsætning af, at Ælnoth forudsætter.

Ad 4a. Birgit Clausen foreslog, at der blev føjet et nyt punkt til dagsordenen: Kan Ælnoth fortsætte med at eksistere? Skal foreningen nedlægges eller er det muligt at videreføre den under andre former? Hun uddybede forslaget med bl.a. at gøre opmærksom på, at i tilfælde af nedlæggelse, skal dens værdier tilfalde Bispedømmet (Statutternes § 16). Hun gjorde opmærksom på, at ”Bispedømmet” nok ikke alene skulle forstås som Ansgarstiftelsens pengekasse, men snarere en eller flere af dets institutioner. Det måtte bero på en forhandling med biskoppen, hvis det blev aktuelt. Asbjørn Nordam havde den klare holdning, at der fortsat skal ske en opsamling af Kirkens historie herhjemme. Ælnoths formål skal bæres videre. Han gav nogle eksempler på, hvordan han oplevede situationen i Viborg. Stig Holsting var pessimistisk med hensyn til interessen blandt katolikker for det katolske arvegods og nævnte nogle triste eksempler herpå. Jørgen Nybo Rasmussen gik også stærkt ind for en bevarelse af Ælnoth under en eller anden form. Han bidrager p.t. med oplysende biografier af kirkehistorisk relevante personligheder i Roskilde. Artiklerne bliver bragt i det lokale sogneblad. Anita Emer Petersen var meget interesseret i dette initiativ og ønskede, at det blev mere udbredt. Ælnoths nyeste medlem, George Indruszewski, som er historiker og arkæolog, havde gennem sit arbejde klart set behovet for et mere katolsk historiesyn. Helge Clausen havde gjort sig nogle tanker om Ælnoths fremtid: I de senere år er antal medlemmer og deltagelsen i de arrangerede møder og ekskursioner falder markant. Det har i flere år været vanskeligt at finde nye medlemmer til bestyrelsen, hvor der har været en stor udskiftning. Dette er en generel tendens i de mange foreninger i Danmark, ikke kun de katolske. Man har nogle steder haft succes med at indføre nye måder at organisere foreningsarbejde på, f.eks. på Saxo-Instituttet, hvor der er et levende og aktivt alumne-netværk (Magistra vitae). Sådanne faglige netværk kunne være baseret på digitale sociale medier (hjemmeside, facebook), hvor der kunne ske en nyhedsformidling både i et åbent og et lukket forum. Elektronisk publicering vil også være noget, der kunne inddrages. I stedet for de sædvanlige 4-5 medlemsmøder og en ekskursion om året, kunne Ælnoth i stedet afholde en årlig ”katolsk historiedag” (en hel eller halv lørdag) med oplæg og aktiviteter. I stedet for den nuværende bestyrelse kunne der vælges en styregruppe på tre personer, hvoraf mindst én er kompetent inden for drift af hjemmesider mv. En sådan ændring vil kræve ændring af statutterne, hvilket kun kan ske efter vedtagelse på to af hinanden uafhængigt indkaldte generalforsamlinger. Asbjørn Nordam, Birgit Clausen og flere andre støttede disse tanker. Der var ikke behov for en afstemning, da ingen af de tilstedeværende havde indvendinger. Man vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe til undersøgelse af fremtidige modeller for Ælnoths videreførelse. Følgende blev foreslået til arbejdsgruppen: Helge Clausen, George Indruszewski og Sebastian Olden-Jørgensen. De to førstnævnte indvilligede, mens Olden-Jørgensen skal spørges. Hvis han ikke indvilliger i at deltage, har de to andre mandat til at finde et tredje medlem. Arbejdsgruppen skal inden tre måneder forelægge et udarbejdet forslag til ændring af Ælnoths struktur og virkemåde, herunder forslag til nye statutter. Herefter indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som skal tage stilling til det.  Dette blev vedtaget af alle tilstedeværende.

Ad 5. Det blev vedtaget, at den nuværende bestyrelse og kasserer fortsætter til næste generalforsamling.

Ad 6. Helge Clausen bragte en hilsen fra biskop Czeslaw, som beklagede, at han ikke kunne deltage. Biskoppen udtrykte håb om, at foreningen kan fortsætte.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen varede fra kl. 14.10 – 16.00. Der deltog 13 medlemmer og en gæst.

Frb.,                                                                                Hornslet, 5.III.2019.

Sted og dato                                                                                             Sted og dato

 

______________________                                           ________________

Stig Holsting, dirigent                                                                              Helge Clausen, referent

 

Ælnoth meddelelser 2019 nr. 1

Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark

2019, 19. årg., nr. 1. Udsendt 8. februar 2019

Hjemmeside: www.aelnoth.dk
________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling
lørdag den 23. februar 2019 kl. 14-16
i Sankt Andreas Bibliotek
Gl. Kongevej 15
1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2019 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 22. februar. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.

Der serveres kaffe, te og kage.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Hovedemnet går helt ud over en generalforsamlings sædvanlige punkter. Vi skal først forhandle et forslag om, at vores Forening på grund af manglende ressourcer og tilslutning ganske enkelt må opløses. Men den foreslås erstattet af et nyt digitalt “Ælnoth. Forum for katolsk historie i Danmark”.

Vigtigheden af dette forslag om Ælnoths skæbne gør, at vi så stærkt som muligt opfordrer alle til at møde op. Kun derved kan spørgsmålet blive drøftet og med vægt afgjort af foreningens medlemmer. Flertallet af de fremmødte afgør sagen.

Ifølge statutternes pkt. 11 kræves der at “en eventuel beslutning om foreningens ophør kun kan træffes af to uafhængigt af hinanden indkaldte generalforsamlinger.” Det foreslås, at denne anden generalforsamling afholdes om ca. en måned.

Herefter er det relevant, at kun følgende punkter af statutterne behandles:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Årsberetning, debat og godkendelse heraf.

3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.

Hvis foreningens uændrede fortsættelse blev vedtaget, går generalforsamlingen videre således som statutternes øvrige punkter siger. Dvs. i hvert fald følgende:

4. Fastsættelse af kontingent. Der foreslås uændret 100 kr./år.

5. Valg af en ny bestyrelse. Hertil bemærkes, at den 2018 valgte bestyrelse ikke har fungeret. Helge Clausen (som kasserer) og Jørgen Nybo har kun holdt foreningen på “vågeblus” i forventning om løsning af problemerne på denne generalforsamling.

Hvis derimod foreningens ophør og eventuelle afløsning ved et digitalt forum blev vedtaget, vil detailler i denne plan blive forelagt af Helge Clausen og sikkert også af andre IT-kyndige medlemmer. Det er foreslået, at “Ælnoths” hidtidige hjemmeside “www.aelnoth.dk” må kunne omstruktureres til at udgøre dette ”forum”. Dette debatteres. Vigtigt vil her være at finde en engageret “webmaster”, der gerne vil overtage ansvaret for dette “forum”.

Der er i dag mere end nogensinde brug for, at katolske synspunkter på historien i hvert fald på denne måde får et hjemsted, hvor forskere kan mødes til drøftelser, løsning af fælles problemer, omtale af nye relevante bøger omtales, historiske begivenheder af betydning for os som katolikker omtales, møder planlægges osv.

Man vil forstå, at den alvorlige situation bedst kan afklares, hvis de flest mulige medlemmer aktivt deltager i denne afgørende generalforsamling.

Med de bedste hilsener og på gensyn

Jørgen Nybo Rasmussen

Ælnoth meddelelser 2018 nr. 3

Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 3. Udsendt 13. marts 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk
________________________________________

Kære medlemmer.

Hermed følger referat af medlemsmødet den 24. februar 2018, referat af generalforsamlingen samme dag, samt det reviderede årsregnskab for 2017.

Referat af medlemsmødet den 24. februar 2018

Efter generalforsamlingen blev der afholdt medlemsmøde med flg. dagsorden:

1. Efterdønninger efter afholdelsen af seminaret ”Katolske vinkler på reformationen” / Helge Clausen.

2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek samt for Katolsk Historisk Arkiv / Helge Clausen.

3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.

4. Afslutning.

ad 1.: Helge Clausen berettede kort om forløbet for seminaret, som var arrangeret af Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth. Seminaret blev af stort set alle betegnet som en succes: Der var 13 katolske indlæg og op mod 150 deltagere i alt. Niels Steensens Gymnasium havde støttet seminaret meget ved ikke at opkræve betaling for lån af lokaler eller tjenesteydelser. Efter seminaret var der ganske uventet blevet offentliggjort et læserbrev i Kristeligt Dagblad af to af de ikke-katolske discussanter, professor Lisbet Christoffersen og lektor Carsten Bach-Nielsen, som var vrede over, at de ikke havde fået at vide, at seminarindlæggene blev omdelt i trykt form på seminaret. Denne påstand kunne let tilbagevises, idet de begge fem dage i forvejen havde fået en email med oplysning herom, samt en fil med hele teksten, så de kunne forberede sig inden seminaret. – Desuden ankede de over nogle detaljer fra indlæggene, som de anså for fejlagtige, men det kunne let tilbagevises ved hjælp af historiske fakta. Bl.a. skrev Carsten Bach-Nielsen i avisindlægget, at han kun kendte ét tilfælde af, at katolske præster var blevet forfulgt efter reformationen. Det tilfælde, han kendte, var fra Vinderød, hvor den nye præst efter reformationen ved sin første gudstjeneste ødelagde kirkens mariastatue for øjnene af menigheden. Han blev jaget ud af kirken og slået ihjel. Helge Clausen svarede på dette, at eksemplet ikke var særligt velvalgt, da det jo drejede sig om det modsatte, nemlig en luthersk præst, der blev forfulgt af katolikker. Der blev medsendt en liste med en halv snes katolske præster, der blev slået ihjel, forulempet, bortjaget eller chikaneret efter reformationen. – Endelig var man ikke enig i, at der havde været anvendt 30 millioner kr. af offentlige midler til reformationsfejringer i folkekirkens regi. Dette tal kunne dokumenteres ved hjælp af tale fra bl.a. kirkeministeriets hjemmeside. Herefter hørte vi ikke mere fra dem, ejheller i form af en undskyldning og berigtigelse i Kristeligt Dagblad.

ad 2.: Efter tre års arbejde med at skaffe et nyt finansielt grundlag for driften af Sankt Andreas Bibliotek er det nu lykkedes at sikre driften i det mindste til 2024. Dette skyldes, at lønudgifterne er blevet reduceret betragteligt på grund af bibliotekslederens fratrædelse ultimo september 2018, ansættelse af en bibliotekskonsulent ca. 1 dag/uge, anvendelse af flere frivillige medarbejdere og støtte fra bl.a. Sankt Andreas Biblioteks Venner (ca. 60.000 kr./år), de fire tyske Ansgarwerke (75.000 kr./år), en dansk katolsk fond (100.000 kr./ år fra 2017-2021) og anvendelse af tidligere års overskud.

ad 3.: Helge Clausen præsenterede det nye nummer af Ælnoths skriftserie: Henrik Roelvink OFM: Sankt Villehad den Danske (43 sider, 40 kr.). Endelig var det blevet muligt at udgive en troværdig tekst om denne danske martyr fra reformationstiden, som Sakramentskirken er indviet til.

Ad 4.: Intet at berette.

Helge Clausen
13.III.2018.

Referat af generalforsamlingen 2018, der fandt sted 24.II.2018 på Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, København V fra kl. 14.10 til 15.10.

Der deltog 11 medlemmer.

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent.
Formanden foreslog Stig Holsting som ordstyrer. Da ingen andre var villige til at referere mødet, påtog formanden sig denne opgave. Begge blev valgt. Stig Holsting takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2: Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
Formandens beretning:
”Ælnoth-året 2017 blev indledt med generalforsamling og medlemsmøde den 28.I., hvor der deltog 13 medlemmer. Det reviderede regnskab, som blev godkendt, udviste ved årets begyndelse en kassebeholdning på 30.128,18 kr. Kontingentet blev godkendt til fortsat at være 100 kr. Rasmus Kaare Frederiksen blev valgt og jeg genvalgt til bestyrelsen for de næste to år. Sebastian Olden-Jørgensen og Kirsten Kjærulff blev genvalgt som suppleanter for 1 år, og som revisor fortsatte Eva Vinther.

Efter generalforsamlingen blev årets første medlemsmøde afholdt. Jeg forelagde et udkast til en plan om at afholde en endagskonference til efteråret om reformationstemaer i katolsk belysning. Jeg gav nogle eksempler på arrangementer og fremstillinger, som var baseret på et uhistorisk grundlag og som havde en undertone af fjendtlighed mod alt katolsk. Jørgen Nybo Rasmussen præsenterede det tillæg, som Kristeligt Dagblad havde udgivet i begyndelsen af januar. Han havde gennemgået det og fundet flere faktuelle fejl og betænkelige udeladelser og fortielser; bl.a. nævnes voldsanvendelserne næsten ikke. Der var ikke ret meget stof om tiden før 1517, og hele tillægget var nærmest en ”virkningshistorie”. Han havde skrevet en tekst om dette, som deltagerne opfordrede ham til at indsende som kronikforslag til bladet.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand og kasserer, Asbjørn Nordam som næstformand, Torben Riis som sekretær og Rasmus Kaare Frederiksen som menigt medlem.

Året 2017 viste sig at blive et usædvanligt år for vor forening. Bortset fra generalforsamlingen med tilhørende medlemsmøde var der kun ét arrangement, nemlig seminaret Katolske vinkler på reformationen, som blev afholdt den 4.XI. i samarbejde med Academicum Catholicum og Sankt Andreas Bibliotek. Det skyldes især to forhold, nemlig for det første, at det var en ret stor øvelse at forberede seminaret, især fordi det skulle foregå i et samarbejde mellem tre arrangører. Det hjalp lidt på det, at der var et personsammenfald i to af dem, idet jeg repræsenterede både Ælnoth og Sankt Andreas Bibliotek. I øvrigt foregik forberedelsen gnidningsløst. Fra AC’s side var formanden, Niels-Henrik Assing og Bjørn Thomassen, deltagere i arbejdsgruppen. Det andet forhold, der lagde en dæmper på aktiviteterne var, at jeg – ret pludseligt – skulle have en hjerteoperation midt i april, hvilket gjorde mig delvis ukampdygtig de næste tre måneder.

Selve seminaret den 4.XI. forløb tilfredsstillende. Det blev afholdt i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium og der deltog næsten 150 person, hvilket var flere end forventet. Programmet havde været lidt for kompakt med 13 indlæg, men der var ellers kun kommet positive tilbagemeldinger fra deltagerne, bortset fra at to af de inviterede ikke-katolikker havde kritiseret seminaret i Kristeligt Dagblad. Arrangørerne havde svaret på denne kritik, som stort set kunne tilbagevises. Dette vender jeg tilbage til under medlemsmødet.

De fleste af indlæggene fra seminaret er blevet udgivet som nr. 16 i Ælnoths skriftserie. Den kan købes for 60 kr.

Der deltog 12 af Ælnoths medlemmer, og tre af dem holdt indlæg.

Ælnoth havde ved årets begyndelse 44 medlemmer. To er blevet slettet efter ikke at have reageret på rykkere for manglende kontingentindbetaling. Der var således ved årets slutning 42 medlemmer.

Der er i årets løb udsendt 6 numre af Meddelelser fra Ælnoth. Som nævnt udkom Ælnoths skriftserie med sit 16. nummer, og i foråret 2018 planlægges udsendelse af nr. 17.

Ælnoths hjemmeside er blevet vedligeholdt, og her kan man læse alle relevante meddelelser. Medlemmer, der har email, får naturligvis stadig meddelelserne sendt direkte, og det gør de få, der ikke har email også, men med den stadig dyrere og mere langsommelige post.

HCl / 22.II.2018.”

Ingen ønskede at debattere beretning, som derefter blev godkendt.

Ad 3: Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
Kassereren, Helge Clausen, gennemgik det fremlagte og reviderede regnskab, der viste et kassebeholdning på kr. 28.068,19 og et mindre underskud på kr. 2.059,99. Underskuddet skyldtes Ælnoths deltagelse i seminaret ”Katolske vinkler på reformationen”. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Fastsættelse af kontingent.
Det af bestyrelsen foreslåede kontingent på kr. 100,00 blev enstemmigt godkendt.

Ad 5: Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år og en for et år. På valg (ordinært) er Torben Riis (som er villig til at modtage genvalg) og Asbjørn Nordam. Helge Clausen ønsker af helbredsgrunde at udtræde af bestyrelsen (blev valgt for to år for et år siden).
Helge Clausen uddybede kort sin begrundelse for at udtræde af bestyrelsen, men tilbød at fortsætte som redaktør af Ælnoths skriftserie indtil videre. Af de tilstedeværende meldte Jørgen Nybo Rasmussen sig som kandidat til den ledige post i bestyrelsen; han blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Rasmus Kaare Frederiksen (valgt for perioden 2017-2019), Asbjørn Nordam (genvalgt for perioden 2018-2020), Jørgen Nybo Rasmussen (valgt for perioden 2018-2019) og Torben Riis (genvalgt for perioden 2018-2020).

Ad 6: Valg af to suppleanter. Kirsten Kjærulff er ikke villig til at modtage genvalg. Sebastian Olden-Jørgensen er villig til at modtage genvalg. Eva Vinther er villig til at modtage genvalg som revisor.
Sebastian Olden-Jørgensen blev genvalgt som suppleant i perioden 2018-2019. Der indkom ikke forslag til den anden post som suppleant, hvorfor den må være ledig indtil videre. Generalforsamlingen pålagde den nye bestyrelse at finde en suppleant snarest muligt. Eva Vinther blev genvalgt som revisor i perioden 2018-2019.

Ad 8: Behandling af indkomne forslag.
Formanden fremlagde et forslag, som var fremkommet under samarbejdet med Academicum Catholicum om seminaret. Ville det være til fordel for begge parter, at Ælnoth og AC fusionerede? Der udspandt sig en længere diskussion. Flere var bekymrede for, at Ælnoth ville miste sin identitet, idet AC beskæftiger sig med et langt bredere udvalg af temaer. Kirkehistorien ville komme til at drukne. Konklusionen blev, at der ikke var stemning for at fusionere med AC, men gerne samarbejde f.eks. om mødedatoer for at undgå sammenfald.

Stig Holsting fremlagde en erfaring fra Johannes Jørgensen Selskabet, som ikke er en katolsk forening. Kunne det tænkes, at ordet ”katolsk” i Ælnoths navn holder potentielle ikke-katolske medlemmer tilbage? Man var enige om, at foreningens katolske profil ikke skulle nedtones, men på forslag af Helge Clausen enedes man om en mere hensigtsmæssig formulering af navnet: Ælnoth. Forening for katolsk historie i Danmark. Hermed signaleres, at foreningen ikke er katolsk, men befatter sig med katolsk historie. Generalforsamlingen pålagde den nye bestyrelse at sørge for, at denne ændring af foreningens navn bliver gennemført, evt. ved et kommende medlemsmøde, hvor der kan indkaldes til en kort generalforsamling om dette punkt.

Ad 9: Eventuelt.
Helge Clausen takkede ordstyreren samt revisoren og uddelte vingaver som et synligt tegn på takken.

___________________________                                            ________________________
Sted, dato                                                                                         Sted, dato

___________________________                                            ________________________
Helge Clausen                                                                                 Stig Holsting
Teglvangsvej 64                                                                              Lykkesholms Allé 9 A, 1. tv.
8543 Hornslet                                                                                 1902 Frederiksberg C
(Referent)                                                                                        (Ordstyrer)

 

Årsregnskab 2017

Indtægter

Medlemskontingent 4.500,00 Se note 1
Gaver 600,00
Salg af skriftserienumre 2.150,00
Portoindtægter 160,00
Seminar 18.131,81
I alt 25.541,81

Udgifter

Porto 803,00
Kontorhold 180,75
Medlemsmøder 303,00
Trykning 6.003,75
Seminar 20.038,30 Se note 2
Hjemmeside 273,00 Se note 3
I alt 27.601,80

Underskud 2.059,99

Banksaldo primo 2017 30.128,18

Banksaldo ultimo 2017 28.068,19

______________________                                                      ______________________
Sted og dato                                                                                  Sted og dato

______________________                                                    ______________________
Revisor: Eva Vinther                                                                Kasserer: Helge Clausen

Specifikationer til Ælnoths årsregnskab 2017

Note 1: Medlemskontingent
For 2017: 44 medlemmer à kr. 100,00 4.400,00
Forudbetalt for 2018: 1 medl. à kr. 100,00 100,00

Note 2: Seminar
Forplejning og materialer 10.550,88
Rejseafregninger 5.104,42
Medhjælp 3.188,00
Afregning med Katolsk Forlag 1.195,00
I alt 20.038,30

Note 3: Hjemmeside
DK Hostmaster 45,00
One.Com 228,00
I alt 273,00

Ælnoth meddelelser 2018 nr. 2

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 2. Udsendt 8. februar 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøde

lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00

i Sankt Andreas Bibliotek

Gl. Kongevej 15, 1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2018 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 23. februar. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.

Der serveres kaffe, te og kage. Det tilstræbes, at mødet er færdigt kl. 16.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
 3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år.
 5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år og en for et år. På valg (ordinært) er Torben Riis (som er villig til at modtage genvalg) og Asbjørn Nordam. Helge Clausen ønsker af helbredsgrunde at udtræde af bestyrelsen (blev valgt for to år for et år siden).
 6. Valg af to suppleanter. Kirsten Kjærulff er ikke villig til at modtage genvalg. Sebastian Olden-Jørgensen er villig til at modtage genvalg. Eva Vinther er villig til at modtage genvalg som revisor.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der

 

MEDLEMSMØDE

 1. Efterdønninger efter afholdelsen af seminaret ”Katolske vinkler på reformationen” / Helge Clausen.
 2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek samt for Katolsk Historisk Arkiv / Helge Clausen.
 3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.
 4. Afslutning.

Der mindes om Ælnoths ekskursion til Odense lørdag den 10. marts 2018. Se Meddelelser nr. 1, udsendt 22. januar 2018.

Helge Clausen

Formand

 

Ælnoth meddelelser 2018 nr. 1

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 1. Udsendt 22. januar 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Kære medlemmer.

Som nævnt i Meddelelser fra Ælnoth 2017, nr. 6, udsendt 21. december 2017, finder generalforsamlingen sted lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt i begyndelsen af februar.

Hvis man vil kunne stemme på generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent inden da. Kontingentet er 100 kr., og det kan indbetales på Ælnoths bankkonto, 7260 – 1209595.

Ælnoth arrangerer lørdag den 10. marts 2018 en udflugt til Odense, hvor vi vil besøge udstillingen Knuds Odense – Vikingernes by på Odense Bys Museer – Møntergaarden, Møntestræde 1, 5000 Odense C (ikke langt fra Skt. Albani Kirke og H.C. Andersens Hus). Udstillingen vil bl.a. vise nye arkæologiske fund fra Nonnebakken. Den direkte anledning til vort besøg er dog, at et af de to ældst kendte eksemplarer af Ælnoths Krønike vil være udstillet. Det er fra ca. 1120 og udlånt fra Brügge.

Vi mødes på Odense Banegård kl. 11.45 (der ankommer et intercitytog fra Kbh. 11.36) ved udgangen til Østre Stationsvej. Først aflægger vi et kort besøg i krypten under Skt. Knuds Kirke for at besøge Knud den Helliges relikvier. Derefter spiser vi frokost på en café i nærheden, og så går vi til museet. Entre: 75 kr. Til sidst kan vi få en kop kaffe.

Læs evt. om udstillingen: http://museum.odense.dk/moentergaarden

Der er ingen tilmelding – møde bare op.

I god tid inden besøget vil der blive udsendt et papir om Ælnoths Krønike til alle.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 6

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 6. Udsendt 21. december 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Kære medlemmer.

Den 4. november afholdt Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth seminaret Katolske vinkler på reformationen. Det fandt sted på Niels Steensens Gymnasium, og der var næsten 150 deltagere, hvilket var over forventning.

Der var 13 indlæg, hvis skriftlige versioner blev udgivet som en bog på 112 sider (Ælnoths skriftserie nr. 16). Bogen kan erhverves på medlemsmøderne, men man kan også bestille den hos formanden. Prisen er 60 kr. + porto og forsendelse (38 kr.). Ved bestillinger bedes man benytte email: clausen.helge@gmail.com

Det tilrådes at købe bogen nu, da den især er aktuel i 2017, hvor 500-året for den lutherske reformation er blevet markeret.

Bestyrelsen beklager, at der ikke har været ressourcer til flere medlemsmøder i 2017, men forberedelsen og gennemførelsen af seminaret har været ganske omfattende.

Det kan allerede nu meddeles, at det næste møde i Ælnoth bliver generalforsamlingen, som vil blive afholdt lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt i begyndelsen af februar.

Bestyrelsen ønsker medlemmerne og deres familier en velsignet julefest og et godt nyt år.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand

 

 

 

 

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 5

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 5. Udsendt 11. september 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Jeg tillader mig at henlede Ælnoths medlemmer på situationen i Sankt Andreas Bibliotek, hvor der søges frivillige medarbejdere.

Se venligst artiklen i Katolsk Orienterings seneste nr. (nr. 12, 1. september 2017, side 1), som orienterer om situationen, samt et opslag, der beskriver arbejdsopgaverne og de ønskede kvalifikationer (side 14).

Mon ikke der blandt de medlemmer, der bor på det østlige Sjælland, kunne tænkes at være nogle, som vil være med til at hjælpe vort bibliotek fra 1648 med at overleve i den aktuelle, vanskelige situation?

Kontakt mig venligst for nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 4

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 4. Udsendt 6. september 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Som nævnt i sidste nummer af Meddelelser fra Ælnoth bliver der afholdt et seminar med titlen ”katolske vinkler på reformationen”. Seminaret vil blive afholdt lørdag den 4. november kl. 10 – ca. 16.30 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium.

Seminaret bliver arrangeret af Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth.

I skrivende stund foreligger der et foreløbigt program:

Indledende forelæsning  
Anders Piltz Örat tar över. Trons avmaterialisering på 1500-talet
 
1. session Reformationen i nutiden
Clausen, Helge Den manglende forståelse af katolske emner i DK som følge af trosskiftet
Munksgaard, Jørn Arpe Den offentlige debat herhjemme i anledning af markeringen af reformationsjubilæet
Thomassen, Bjørn Myter om reformationen i Danmark
   
2. session Reformationen i litteratur, kunst og fortælling
Dahlerup, Pil Troskiftets nedslag i reformationstidens danske litteratur
Frederiksen, Hans Jørgen Ændringer i kirkekunsten i DK som følge af reformationen
Rübner Jørgensen, Kaare En tredie vej: Poul Helgesens reformkatolicisme
3. session Reformationens hændelsesforløb og den historiske kontekst
Nyberg, Tore Reformationen – en eller flere?
Nybo Rasmussen, Jørgen Biskoppernes fængsling og Luthers sejr i Danmark
Fabricius, Bendt Genfortælling af reformationshistorien
4. session Reformation i hele riget – et kig tilbage og et kig frem
Hoel, Ivar Reformationen i Norge og på Island
McGuire, Brian Reformbevægelser i århundrederne før reformationen
Egeris Thorsen, Jakob Reformationens relevans for den globale kristendom i dag: et økumenisk-katolsk perspektiv

I hver sessioner vil der være en ordstyrer og en ikke-katolsk fagperson, som har til opgave at forholde sig kritisk til indlæggene og animere til diskussion, hvor også deltagerne kan give deres meninger til kende.

Seminaret er omtalt på www.katolsk.dk. Deltagelse koster 100 kr., som dækker en let frokost og en lille bog med skriftlige versioner af indlæggene.

Det er nødvendigt at tilmelde sig senest lørdag den 28. oktober. Vi er nødt til at vide, hvor mange der kommer, bl.a. af hensyn til frokosten. Man kan tilmelde sig ved at indbetale 100 kr. på Ælnoths bankkonto 7260 – 1209595 med angivelse af navn.

Der er allerede en del, der har tilmeldt sig, så vent ikke med tilmelding til sidste øjeblik. Der er også grænser for, hvor mange, der kan være i Englesalen.

På grund af det store arbejde med at forberede seminaret vil der ikke blive afholdt andre Ælnoth-arrangementer i efteråret.

Vel mødt!

Helge Clausen

Formand

 

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 3

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 3. Udsendt 24. maj 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Vi plejer at afholde et medlemsmøde i Ælnoth i juni måned. På grund af sygdom i bestyrelsen må dette møde desværre udgå i år.

Efter sommerferien vil det være muligt at informere nærmere om efterårets arrangementer. Men allerede nu kan det oplyses, at Ælnoth sammen med Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og måske andre i Bispedømmet, er ved at planlægge en konference med den foreløbige arbejdstitel ”katolske vinkler på reformationen”.

Konferencen vil finde sted lørdag den 4. november 2017 kl. 10-16 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium. Sæt kryds i kalenderen.

Desuden er der – for første gang i flere år – et nyt nummer af Ælnoths skriftserie under forberedelse: Det drejer sig om en levnedsbeskrivelse af den hellige Villehad (1482 – 9/7 1572), én af martyrerne fra Gorkum. Sakramentskirken på Nørrebro i København er indviet til Alterets helligste Sakramente og Skt. Villehad, som blev martyr for sin tro på Sakramentet.

En større udgivelse i skriftserien, nemlig om Vor Frue af Karup, er også under forberedelse.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer!

Helge Clausen

Formand

 

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2016

Indtægter

Medlemskontingent                                       4.400,00              Se note 1

Gaver                                                                570,00

Salg af skriftserienumre                                        0,00

I alt                                                                4.970,00

 

Udgifter

Porto                                                                 359,50

Kontorhold                                                       149,95

Medlemsmøder                                              1.242,35              Se note 2

Hjemmeside                                                      213,00              Se note 3

I alt                                                                1.964,80

 

Overskud                                                           3.005,20

Banksaldo primo 2016                                     27.122,98

Banksaldo ultimo 2016                                     30.128,18

 

______________________                                ______________________

Sted og dato                                                       Sted og dato

 

______________________                                ______________________

Revisor: Eva Vinther                                          Kasserer: Helge Clausen

 

Specifikationer til Ælnoths årsregnskab 2016

Note 1: Medlemskontingent

For 2016: 43 medlemmer à kr. 100,00           4.300,00

Forudbetalt for 2017: 1 medl. à kr. 100,00      100,00

Note 2: Medlemsmøder

Kaffe, te, kager, vingaver og transport

for foredragsholder                                           922,35

Gebyr for guidning i Lunds Domkirke             320,00

I alt                                                                1.242,35

Note 3: Hjemmeside

DK Hostmaster                                                   45,00

One.Com                                                          168,00

I alt                                                                   213,00