Nyheder

Ælnoth meddelelser 2018 nr. 2

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 2. Udsendt 8. februar 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøde

lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00

i Sankt Andreas Bibliotek

Gl. Kongevej 15, 1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2018 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 23. februar. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.

Der serveres kaffe, te og kage. Det tilstræbes, at mødet er færdigt kl. 16.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
 3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år.
 5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år og en for et år. På valg (ordinært) er Torben Riis (som er villig til at modtage genvalg) og Asbjørn Nordam. Helge Clausen ønsker af helbredsgrunde at udtræde af bestyrelsen (blev valgt for to år for et år siden).
 6. Valg af to suppleanter. Kirsten Kjærulff er ikke villig til at modtage genvalg. Sebastian Olden-Jørgensen er villig til at modtage genvalg. Eva Vinther er villig til at modtage genvalg som revisor.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der

 

MEDLEMSMØDE

 1. Efterdønninger efter afholdelsen af seminaret ”Katolske vinkler på reformationen” / Helge Clausen.
 2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek samt for Katolsk Historisk Arkiv / Helge Clausen.
 3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.
 4. Afslutning.

Der mindes om Ælnoths ekskursion til Odense lørdag den 10. marts 2018. Se Meddelelser nr. 1, udsendt 22. januar 2018.

Helge Clausen

Formand

 

Ælnoth meddelelser 2018 nr. 1

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 1. Udsendt 22. januar 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Kære medlemmer.

Som nævnt i Meddelelser fra Ælnoth 2017, nr. 6, udsendt 21. december 2017, finder generalforsamlingen sted lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt i begyndelsen af februar.

Hvis man vil kunne stemme på generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent inden da. Kontingentet er 100 kr., og det kan indbetales på Ælnoths bankkonto, 7260 – 1209595.

Ælnoth arrangerer lørdag den 10. marts 2018 en udflugt til Odense, hvor vi vil besøge udstillingen Knuds Odense – Vikingernes by på Odense Bys Museer – Møntergaarden, Møntestræde 1, 5000 Odense C (ikke langt fra Skt. Albani Kirke og H.C. Andersens Hus). Udstillingen vil bl.a. vise nye arkæologiske fund fra Nonnebakken. Den direkte anledning til vort besøg er dog, at et af de to ældst kendte eksemplarer af Ælnoths Krønike vil være udstillet. Det er fra ca. 1120 og udlånt fra Brügge.

Vi mødes på Odense Banegård kl. 11.45 (der ankommer et intercitytog fra Kbh. 11.36) ved udgangen til Østre Stationsvej. Først aflægger vi et kort besøg i krypten under Skt. Knuds Kirke for at besøge Knud den Helliges relikvier. Derefter spiser vi frokost på en café i nærheden, og så går vi til museet. Entre: 75 kr. Til sidst kan vi få en kop kaffe.

Læs evt. om udstillingen: http://museum.odense.dk/moentergaarden

Der er ingen tilmelding – møde bare op.

I god tid inden besøget vil der blive udsendt et papir om Ælnoths Krønike til alle.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 6

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 6. Udsendt 21. december 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Kære medlemmer.

Den 4. november afholdt Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth seminaret Katolske vinkler på reformationen. Det fandt sted på Niels Steensens Gymnasium, og der var næsten 150 deltagere, hvilket var over forventning.

Der var 13 indlæg, hvis skriftlige versioner blev udgivet som en bog på 112 sider (Ælnoths skriftserie nr. 16). Bogen kan erhverves på medlemsmøderne, men man kan også bestille den hos formanden. Prisen er 60 kr. + porto og forsendelse (38 kr.). Ved bestillinger bedes man benytte email: clausen.helge@gmail.com

Det tilrådes at købe bogen nu, da den især er aktuel i 2017, hvor 500-året for den lutherske reformation er blevet markeret.

Bestyrelsen beklager, at der ikke har været ressourcer til flere medlemsmøder i 2017, men forberedelsen og gennemførelsen af seminaret har været ganske omfattende.

Det kan allerede nu meddeles, at det næste møde i Ælnoth bliver generalforsamlingen, som vil blive afholdt lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt i begyndelsen af februar.

Bestyrelsen ønsker medlemmerne og deres familier en velsignet julefest og et godt nyt år.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand

 

 

 

 

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 5

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 5. Udsendt 11. september 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Jeg tillader mig at henlede Ælnoths medlemmer på situationen i Sankt Andreas Bibliotek, hvor der søges frivillige medarbejdere.

Se venligst artiklen i Katolsk Orienterings seneste nr. (nr. 12, 1. september 2017, side 1), som orienterer om situationen, samt et opslag, der beskriver arbejdsopgaverne og de ønskede kvalifikationer (side 14).

Mon ikke der blandt de medlemmer, der bor på det østlige Sjælland, kunne tænkes at være nogle, som vil være med til at hjælpe vort bibliotek fra 1648 med at overleve i den aktuelle, vanskelige situation?

Kontakt mig venligst for nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 4

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 4. Udsendt 6. september 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Som nævnt i sidste nummer af Meddelelser fra Ælnoth bliver der afholdt et seminar med titlen ”katolske vinkler på reformationen”. Seminaret vil blive afholdt lørdag den 4. november kl. 10 – ca. 16.30 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium.

Seminaret bliver arrangeret af Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth.

I skrivende stund foreligger der et foreløbigt program:

Indledende forelæsning  
Anders Piltz Örat tar över. Trons avmaterialisering på 1500-talet
 
1. session Reformationen i nutiden
Clausen, Helge Den manglende forståelse af katolske emner i DK som følge af trosskiftet
Munksgaard, Jørn Arpe Den offentlige debat herhjemme i anledning af markeringen af reformationsjubilæet
Thomassen, Bjørn Myter om reformationen i Danmark
   
2. session Reformationen i litteratur, kunst og fortælling
Dahlerup, Pil Troskiftets nedslag i reformationstidens danske litteratur
Frederiksen, Hans Jørgen Ændringer i kirkekunsten i DK som følge af reformationen
Rübner Jørgensen, Kaare En tredie vej: Poul Helgesens reformkatolicisme
3. session Reformationens hændelsesforløb og den historiske kontekst
Nyberg, Tore Reformationen – en eller flere?
Nybo Rasmussen, Jørgen Biskoppernes fængsling og Luthers sejr i Danmark
Fabricius, Bendt Genfortælling af reformationshistorien
4. session Reformation i hele riget – et kig tilbage og et kig frem
Hoel, Ivar Reformationen i Norge og på Island
McGuire, Brian Reformbevægelser i århundrederne før reformationen
Egeris Thorsen, Jakob Reformationens relevans for den globale kristendom i dag: et økumenisk-katolsk perspektiv

I hver sessioner vil der være en ordstyrer og en ikke-katolsk fagperson, som har til opgave at forholde sig kritisk til indlæggene og animere til diskussion, hvor også deltagerne kan give deres meninger til kende.

Seminaret er omtalt på www.katolsk.dk. Deltagelse koster 100 kr., som dækker en let frokost og en lille bog med skriftlige versioner af indlæggene.

Det er nødvendigt at tilmelde sig senest lørdag den 28. oktober. Vi er nødt til at vide, hvor mange der kommer, bl.a. af hensyn til frokosten. Man kan tilmelde sig ved at indbetale 100 kr. på Ælnoths bankkonto 7260 – 1209595 med angivelse af navn.

Der er allerede en del, der har tilmeldt sig, så vent ikke med tilmelding til sidste øjeblik. Der er også grænser for, hvor mange, der kan være i Englesalen.

På grund af det store arbejde med at forberede seminaret vil der ikke blive afholdt andre Ælnoth-arrangementer i efteråret.

Vel mødt!

Helge Clausen

Formand

 

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 3

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 3. Udsendt 24. maj 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Vi plejer at afholde et medlemsmøde i Ælnoth i juni måned. På grund af sygdom i bestyrelsen må dette møde desværre udgå i år.

Efter sommerferien vil det være muligt at informere nærmere om efterårets arrangementer. Men allerede nu kan det oplyses, at Ælnoth sammen med Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og måske andre i Bispedømmet, er ved at planlægge en konference med den foreløbige arbejdstitel ”katolske vinkler på reformationen”.

Konferencen vil finde sted lørdag den 4. november 2017 kl. 10-16 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium. Sæt kryds i kalenderen.

Desuden er der – for første gang i flere år – et nyt nummer af Ælnoths skriftserie under forberedelse: Det drejer sig om en levnedsbeskrivelse af den hellige Villehad (1482 – 9/7 1572), én af martyrerne fra Gorkum. Sakramentskirken på Nørrebro i København er indviet til Alterets helligste Sakramente og Skt. Villehad, som blev martyr for sin tro på Sakramentet.

En større udgivelse i skriftserien, nemlig om Vor Frue af Karup, er også under forberedelse.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer!

Helge Clausen

Formand

 

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2016

Indtægter

Medlemskontingent                                       4.400,00              Se note 1

Gaver                                                                570,00

Salg af skriftserienumre                                        0,00

I alt                                                                4.970,00

 

Udgifter

Porto                                                                 359,50

Kontorhold                                                       149,95

Medlemsmøder                                              1.242,35              Se note 2

Hjemmeside                                                      213,00              Se note 3

I alt                                                                1.964,80

 

Overskud                                                           3.005,20

Banksaldo primo 2016                                     27.122,98

Banksaldo ultimo 2016                                     30.128,18

 

______________________                                ______________________

Sted og dato                                                       Sted og dato

 

______________________                                ______________________

Revisor: Eva Vinther                                          Kasserer: Helge Clausen

 

Specifikationer til Ælnoths årsregnskab 2016

Note 1: Medlemskontingent

For 2016: 43 medlemmer à kr. 100,00           4.300,00

Forudbetalt for 2017: 1 medl. à kr. 100,00      100,00

Note 2: Medlemsmøder

Kaffe, te, kager, vingaver og transport

for foredragsholder                                           922,35

Gebyr for guidning i Lunds Domkirke             320,00

I alt                                                                1.242,35

Note 3: Hjemmeside

DK Hostmaster                                                   45,00

One.Com                                                          168,00

I alt                                                                   213,00

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 2

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 2. Udsendt 10. februar 2016

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Referat af generalforsamlingen 2017   

som fandt sted lørdag den 28. januar 2017 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, København V.

fra kl. 14.00-14.40.

Formand Helge Clausen bød de fremmødte 13 medlemmer velkommen til årets generalforsamling.

Ad. 1: Valg af ordstyrer og referent.

Stig Holsting blev foreslået og valgt som dirigent. Som referent blev Helge Clausen foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, og dermed beslutningsdygtig.

Ad. 2: Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.

Formanden indledte mødet med at mindes foreningens mangeårige medlem Tove Lindskog, som var afgået ved døden sidst i december.

Ælnoth-året 2016 blev indledt med generalforsamling og medlemsmøde den 30.I., hvor der deltog 11 medlemmer. Asbjørn Nordam og Torben Riis blev genvalgt for de næste to år. Sebastian Olden-Jørgensen og Kirsten Kjærulff blev genvalgt som suppleanter for 1 år, og som revisor fortsatte Eva Vinther.

Efter generalforsamlingen blev årets første medlemsmøde afholdt. Asbjørn Nordam causerede med forskellige nedslag i historien om det katolske Viborg. Jeg gav en kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek. Herefter var der en almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark. Tanken om at oprette et katolsk museum blev drøftet, og det blev nævnt, at det er 150 året for Johannes Jørgensens fødsel, og at denne er udpeget som Årets Klassiker forfatter.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand og kasserer, Asbjørn Nordam som næstformand, Torben Riis som sekretær og sr. Anna-Maria som menigt medlem.

Næste medlemsmøde var den 18.VI., hvor Sebastian Olden-Jørgensen talte på grundlag af sin nye biografi Herluf Trolle. Adelsmand, kriger og skolestifter om ”Den katolske Herluf Trolle”. Bogen var udkommet i anledning af 500-året for Herluf Trolles fødsel (1516-1565). Der var 18 deltagere, heriblandt flere gamle herlovianere.

Den 17.IX. var der en medlemsekskursion til Lund, hvor domkirken blev besøgt og gennemgået. Efter et besøg i Arken Bokhandel spiste de 10 deltagere frokost og besøgte derefter Drottens Kyrkoruin og Domkirkemuseet, hvor der var mange fine, førreformatoriske ting. Næste stop var dominikanernes kapel i Sandgatan 8, hvor der var en kort beretning om deres historie i Lund, hvortil de allerede kom i 1221 og vendte tilbage i 1947. På vej tilbage til stationen gjorde vi holdt ved det sted på Klostergatan, hvor franciskanerklosteret havde ligget. Her fortalte Nybo om fundet af Jakob Erlandsens grav i 1972 under en udgravning. Kraniet var blevet gennemhullet af en armbrøstpil, hvilket tyder på, at han ikke døde af sygdom på Rygen, men blev myrdet.

Årets sidste medlemsmøde fandt sted den 3.XII., hvor der var en mini-ekskursion til Jesu Hjerte Kirke. Her stod jeg for en guidet tur i kirken, hvor de 10 deltagere bl.a. hørte om kirkens ombygning i begyndelsen af 1970’erne. Rasmus Kaare Frederiksen, som har et indgående kendskab til kirken, supplerede med flere interessante beretninger. Bagefter fortsatte mødet her i biblioteket med lidt gløgg og julehygge.

Ælnoth havde ved årets begyndelse 45 medlemmer. I årets løb er 1 død (Tove Lindskog), der er kommet 1 nyt medlem og 1 er blevet slettet efter ikke at have reageret på rykkere for manglende kontingentindbetaling. Der er således ved årets slutning 44 medlemmer.

Der er i årets løb udsendt 6 numre af Meddelelser fra Ælnoth. Der er ikke udkommet nye numre i skriftserien, men et par numre er under forberedelse.

Ælnoths hjemmeside er blevet vedligeholdt, og her kan man læse alle relevante meddelelser. Medlemmer, der har email, får naturligvis stadig meddelelserne sendt direkte, og det gør de få, der ikke har email også, men med den stadig dyrere og mere langsommelige post.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad. 3: Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.

Helge Clausen gennemgik det omdelte reviderede årsregnskab, der udviste et overskud på kr. 3.005,20. Indtægterne var på kr. 4.970,00. De 43 medlemmer havde foruden kontingent bidraget med gaver på i alt kr. 570,00. Udgifterne på 1.964,00 hidrørte mestendels fra medlemsmøder. Kassebeholdningen ved udgangen af 2016 var kr. 30.128,18. Det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad. 4: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år. Forslaget blev godkendt.

Ad. 5: Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år.

På valg er sr. Anna-Maria Kjellegaard Jensen OSB (ikke villig til at modtage genvalg) og Helge Clausen (villig til at modtage genvalg). Bestyrelsen havde spurgt Rasmus Kaare Fredriksen, om han ville stille op, og det var han. Efter at han havde præsenteret sig selv, blev han valgt og Helge Clausen genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 6: Valg af to suppleanter (Kirsten Kjærulff og Sebastian Olden-Jørgensen er villige til at modtage genvalg) og en revisor (Eva Vinther er villig til at modtage genvalg).

Kirsten Kjærulff og Sebastian Olden-Jørgensen blev genvalgt som suppleanter og Eva Vinther genvalgt som revisor.

Ad. 7: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men formanden efterspurgte forslag til en ekskursion. I lyset af reformationsjubilæet blev det foreslået at tage til Haderslev, Odense eller Helsingør. Bestyrelsen overvejer disse mål.

Ad. 8: Eventuelt.

Intet.

Formanden takkede sr. Anna-Maria for hendes indsats i bestyrelsen og dirigenten for god ledelse.

Frb., d. 3. feb. 2917                                                        Hornslet, 31.I.2017.

Sted og dato                                                                                             Sted og dato

(Underskrift)                                                                   (Underskrift)

Stig Holsting, dirigent                                                                              Helge Clausen, referent

Efter generalforsamlingen blev der afholdt

MEDLEMSMØDE

med flg. dagsorden:

 1. Reformationsjubilæet og dets forskellige udtryksformer / Helge Clausen.
 2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek / Helge Clausen.
 3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.
 4. Afslutning.

ad 1.: Helge Clausen forelagde et udkast til en plan om at afholde en endags konference til efteråret om reformationstemaer i katolsk belysning. Ælnoth kunne samarbejde med f.eks. Academicum Catholicum, Bispekontorets Informationsafdeling og Sankt Andreas Bibliotek om at planlægge og afvikle konferencen. Indholdet kunne være 4-5 indlæg, en paneldebat og en lille udstilling. Forslaget vandt almindelig tilslutning, og der arbejdes videre med det.

Reformationsjubilæet i 2017 har et omfattende program og er støttet af store tilskud, også fra Staten. Helge Clausen omtalte nogle eksempler på arrangementer, som var baseret på uhistorisk grundlag og som havde en undertone af fjendtlighed mod alt katolsk. Nybo præsenterede det tillæg, som Kristeligt Dagblad havde udgivet i begyndelsen af januar. Han havde gennemgået det og fundet flere faktuelle fejl og betænkelige udeladelser og fortielser; bl.a. nævnes voldsanvendelserne næsten ikke. Der var ikke ret meget stof om tiden før 1517, og hele tillægget var nærmest en ”virkningshistorie”. Han havde skrevet en tekst om dette, som deltagerne opfordrede ham til at indsende som kronikforslag til bladet.

ad 2.: Helge Clausen berettede om en plan om at oprette en fond, hvis afkast i fremtiden skal udgøre en stor del af Sankt Andreas Biblioteks driftsudgifter. Der vil snart blive udsendt en del ansøgninger, og man vil forsøge sig med ”crowdfunding”. Biblioteket har kun finansiering dette år ud. Han opfordrede til, at man indmelder sig i ”Sankt Andreas Biblioteks Venner”.

ad 3.: Der blev givet en kort orientering om påtænkte udgivelser i Ælnoths Skriftserie, og det var muligt at købe numre af skriftserien.

Ad 4.: Formanden takkede for mødet.

Ref.: Helge Clausen

Konstituerende bestyrelsesmøde

Efter medlemsmødet afholdt den nyvalgte bestyrelse et kort bestyrelsesmøde, og man konstituerede sig således:

Formand og kasserer: Helge Clausen (Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 63 54 / 23 28 63 54. Email clausen.helge@gmail.com)

Næstformand: Asbjørn Nordam

Sekretær: Torben Riis

Medlem: Rasmus Kaare Frederiksen.

Ælnoth meddelelser 2017 nr. 1

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 1. Udsendt 9. januar 2016

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Indkaldelse til generalforsamling

og medlemsmøde

lørdag den 28. januar 2016 kl. 14.00

i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2017 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 26. januar. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.

Der serveres kaffe, te og kage. Det tilstræbes, at mødet er færdigt kl. 16.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Valg af ordstyrer og referent.

 1. Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
 2. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
 3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år.
 4. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år. På valg er sr. Anna-Maria Kjellegard Jensen OSB og Helge Clausen. Sr. Anna-Maria Kjellegard Jensen OSB ønsker ikke at genopstille, mens Helge Clausen er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen har spurgt Rasmus Kaare Frederiksen, som er villig til at opstille til valget.
 5. Valg af to suppleanter (Kirsten Kjærulff og Sebastian Olden-Jørgensen er villige til at modtage genvalg) og en revisor (Eva Vinther er villig til at modtage genvalg).
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

MEDLEMSMØDE

 1. Reformationsjubilæet og dets forskellige udtryksformer / Helge Clausen.
 2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek / Helge Clausen.
 3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.
 4. Afslutning.

Helge Clausen

Formand

Referat af medlemsmødet den 3. december 2016

Mødet indledtes med en rundvisning i Jesu Hjerte Kirke, hvor Helge Clausen fortalte og viste rundt. Der var 10 deltagere.

Rundvisningen blev indledt med en kort gennemgang af jesuitternes tilstedeværelse i Danmark som baggrund for bygningen af kirke, ordenshus og skole på Vesterbro. Dernæst gik man rundt i hele kirken og gennemgik de vigtigste billeder og liturgiske genstande, herunder især højalteret. Kirkens ombygning i begyndelsen af 1970’erne blev inddraget som et vigtigt element i en forståelse af hele kirkens indretning. Mariaalteret var tidligere anbragt t.h., hvor nu julekrybben står. Rekonstruktionen af de to altre blev omtalt, suppleret af Rasmus Kaare Frederiksen, som her havde et førstehåndskendskab.

Efter en times tid fortsattes mødet i Sankt Andreas Bibliotek. Her fik man gløgg og småkager, mens Helge Clausen fortalte on sine egne oplevelser under ombygningen af kirken i 1970’erne. Han havde en række papirer fra dengang, som han snart vil lade indgå i Katolsk Historisk Arkiv. Til slut oplæste han en julehistorie.

Ref.: Helge Clausen

Ælnoth Meddelelser 2016 nr. 6

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2016, 16. årg., nr. 6. Udsendt 20. november 2016

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Invitation til medlemsmøde

lørdag den 3. december 2016 kl. 14.00

Vi mødes uden for Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4, 1616 København V, hvor første halvdel af mødet vil foregå. Der vil være en guidet tur i kirken, hvor vi bl.a. vil høre om dens ombygning i begyndelsen af 1970’erne.

Mødes fortsættes i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 København V, hvor vi vil hygge os med gløgg og måske lidt relevant katolsk historisk underholdning. Deltagerne er velkomne til at bidrage hertil.

Det tilstræbes, at mødet slutter kl. 16.

Med venlig hilsen

Helge Clausen

Formand