Om foreningen

Hvad er Ælnoth?

Bisp2Ælnoth er en dansk katolsk forening, hvis formål er at fremme kendskabet til den katolske kirkes historie, særligt i Danmark. Foreningen er åben for medlemmer af andre konfessioner – eller helt uden. Foreningen blev stiftet i 1978.

​Foreningen har navn efter den lærde gejstlige Ælnoth af Canterbury, der omkring 1120 skrev Knud 4’s levned. Han er den første historiker i Danmark, hvis navn er overleveret. Om ham kendes kun én selvbiografisk bemærkning: “Jeg – Ælnoth – den ringeste af præster, er født i England, men nu i talrige år bosat som udlænding i Danmark”. Navnet og værket passer godt til foreningens formål og vedtægter.

Medlemskab

Ælnoth samarbejder med katolske historiske foreninger i vore nabolande, særligt i Norden og Slesvig-Holsten, blandt andet ved at udveksle rapporter og materialer. Vi arrangerer møder og opfordrer vores medlemmer til at besøge naboforeningerne, så vi kan hjælpe hinanden med at udbrede kendskabet til Kirkens historie.

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlem uanset konfessionelt tilhørsforhold. Som medlem af Ælnoth modtager du foreningens nyhedsbrev, og du får også stemmeret på generalforsamlingen, som afholdes en gang om året. Se mere i vedtægterne.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virke efter formålsparagraffen. Den består af fire personer der efter valget konstituerer sig med formand, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer, og som udpeger foreningens sekretær og kasserer. Desuden vælges to suppleanter. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne for en toårig periode således, at to af dem er på valg hver andet år.

​Generalforsamlingen vælger årligt de to suppleanter og revisoren. Genvalg kan i alle tilfælde finde sted. Bestyrelsen tilrettelægger foreningens almindelige arbejde og fører en protokol. Sekretæren indkalder efter bestyrelsens anmodning medlemmerne til møder og andre fælles arrangementer. Sekretæren skriver rapporter til medlemmerne herom og om generalforsamlingerne.

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter (PDF)